مواد نوین, دوره (6), شماره (2), سال (2016-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، تاثیر افزودن ذرات اکسید آلومینیوم و حباب های گاز منواکسید کربن از راه سیستم راهگاهی بر ریختشناسی گرافیت و ریزساختار در چدن خاکستری مطالعه شده است. بمنظور افزودن ذرات آلومینا از واکنش ترمیت پودرهای آلومینیوم و اکسید آهن و برای تولید گاز منواکسید کربن از واکنش احیاء اکسید آهن به وسیله کربن درون سیستم راهگاهی استفاده شد. بررسی های میکروسکوپ نوری، الکترونی روبشی و اسپکتروسکوپی اشعه ایکس تولید شده به وسیله پرتو الکترونی روی نمونه های تولیدی انجام گرفت. ایجاد ماسه سوزی در محفظه قرارگیری پودرها اثبات می کند که واکنش ها بر اساس انتظار انجام گرفته اند و حرارت ناشی از آن ها موجب ماسه سوزی شده است. بررسی های میکروسکوپی نشان می دهند که افزودن ذرات آلومینا تاثیری زیاد بر ریخت شناسی گرافیت دارد. حضور این ذرات درون مذاب، جوانه زنی ناهمگن گرافیت را و گرافیت های نوع کیش ایجاد می شوند. ذرات آلومینا تاثیری شدید بر B سبب می شود که در نتیجه، گرافیت های نوع ریزساختار ندارند. حباب های گاز منواکسید کربن بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار تاثیری چندان ندارند.

کلمات کلیدی

, چدن خاکستری, ریخت شناسی گرافیت, واکنش ترمیت, ذرات آلومینا, حباب های منواکسید کربن.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057242,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا},
title = {تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری},
journal = {مواد نوین},
year = {2016},
volume = {6},
number = {2},
month = {February},
issn = {2228-5946},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {چدن خاکستری، ریخت شناسی گرافیت، واکنش ترمیت، ذرات آلومینا، حباب های منواکسید کربن.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر ذرات آلومینا و حباب های گاز منو اکسید کربن تشکیل شده درون مذاب بر ریخت شناسی گرافیت و ریزساختار چدن خاکستری
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%J مواد نوین
%@ 2228-5946
%D 2016

[Download]