مهندسی متالورژی, دوره (18), شماره (60), سال (2016-3) , صفحات (20-29)

عنوان : ( تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها )

نویسندگان: حمید سازگاران , علیرضا کیانی رشید , جلیل وحدتی خاکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، گوی های توخالی فولادی توسط روشی مبتنی بر متالورژی پودر و با استفاده از پودرهای آهن تجاری تولید شدند. بدین منظور، ابتدا پودرهای آهن، مس (10 درصد وزنی) و کربن (0/5 درصد وزنی) مخلوط شدند و سپس سیلیکات سدیم (10 درصد وزنی) به عنوان چسب یک سوسپانسیون همگن ایجاد کردند. سپس، سوسپانسیون تهیه شده بر روی دانه های پلی استیرن توسط دستگاه پوشش دهی پاشیده شد. پس از خشک شدن گوی ها، دو عملیات حرارتی متفاوت بر روی آن ها انجام گردید که شامل حرارت دهی به منظور ذوب و تجزیه حرارتی پلی استیرن و تف جوشی به منظور تولید پوسته مستحکم می باشند. برای بررسی ریزساختار گوی های توخالی فولادی از میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و برای ارزیابی رفتار مکانیکی آن ها از آزمون فشار استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که دیواره گوی های توخالی از چهار ناحیه متفاوت تشکیل شده است که شامل ناحیه پودرهای آهن تف جوشی شده، ناحیه پودرهای مس توسعه یافته در بین پودرهای آهن، ناحیه سیلیکات سدیم باقیمانده و ناحیه تخلخل ها می باشد. نتایج به دست آمده از آزمون فشار بیانگر آن است که منحنی های نیرو- جابجایی در گوی ها با قطرهای متفاوت تفاوت چندانی ندارد. شکست گوی ها در اعمال نیروهای فشاری بر اثر وجود ریزیزترکها در دیواره گوی ها و رشد آن ها صورت می گیرد.

کلمات کلیدی

, گوی های توخالی فولادی, متالورژی پودر, تف جوشی, میکروسکوپ الکترونی روبشی, رفتار فشاری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057244,
author = {سازگاران, حمید and کیانی رشید, علیرضا and وحدتی خاکی, جلیل},
title = {تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها},
journal = {مهندسی متالورژی},
year = {2016},
volume = {18},
number = {60},
month = {March},
issn = {1563-1745},
pages = {20--29},
numpages = {9},
keywords = {گوی های توخالی فولادی، متالورژی پودر، تف جوشی، میکروسکوپ الکترونی روبشی، رفتار فشاری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تولید گوی های توخالی فولادی توسط پودرهای آهن تجاری و بررسی رفتار مکانیکی و ریزساختاری آن ها
%A سازگاران, حمید
%A کیانی رشید, علیرضا
%A وحدتی خاکی, جلیل
%J مهندسی متالورژی
%@ 1563-1745
%D 2016

[Download]