مطالعات مدیریت ورزشی, شماره (26), سال (2014-12) , صفحات (15-36)

عنوان : ( بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی )

نویسندگان: رضا اندام , امیر منتظری , سمیرا فیضی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی ابعاد مختلف کیفیت خدمات در بخش گردشگری ورزشی بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. نمونه آماری این پژوهش، 136 نفر از گردشگرانی بودند که در اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری ورزشی در شهر شاهرود شرکت کرده­ بودند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش­نامه محقق ساخته­ای شامل 35 گویه درباره کیفیت خدمات گردشگری بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از اساتید صاحب­نظر تأیید گردید. برای محاسبه پایایی ابزار، از روش آلفای کرونباخ استفاده ­شد (93/0=α). برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی، تحلیل عاملی و مدل­سازی ساختاری استفاده شد. بر اساس تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد، 32 گویه در چهار عامل کیفیت محل برگزاری، کیفیت همایش، کیفیت دسترسی و کیفیت گردشگری قرار گرفتند، این عوامل روی هم، 28/53 درصد واریانس کیفیت خدمات گردشگری را تشکیل می­دادند. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که هر چهار عامل مورد بررسی، بر کیفیت خدمات تأثیرگذار هستند و شاخص‌های برازش، مدل مفهومی ارائه شده در پژوهش را تأیید کردند. بر این اساس، عامل کیفیت همایش و کیفیت گردشگری با ضرایب اثر 83/0 و 64/0، به ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را بر کیفیت خدمات گردشگری داشته ­اند؛ بنابراین به برگزارکنندگان همایش­ ها و مدیران گردشگری توصیه می­شود به منظور افزایش و یا بهبود کیفیت خدمات، به عوامل مذکور در کنار یکدیگر توجه نمایند و برای کیفیت محتوای علمی و نحوه برنامه ­ریزی همایش اهمیت بیشتری قائل شوند.

کلمات کلیدی

کیفیت خدمات؛ صنعت گردشگری؛ مایس توریسم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057248,
author = {رضا اندام and منتظری, امیر and سمیرا فیضی},
title = {بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی},
journal = {مطالعات مدیریت ورزشی},
year = {2014},
number = {26},
month = {December},
issn = {2538-3213},
pages = {15--36},
numpages = {21},
keywords = {کیفیت خدمات؛ صنعت گردشگری؛ مایس توریسم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ابعاد کیفیت خدمات در گردشگری ورزشی
%A رضا اندام
%A منتظری, امیر
%A سمیرا فیضی
%J مطالعات مدیریت ورزشی
%@ 2538-3213
%D 2014

[Download]