کنفرانس بین المللی هجویری , 2015-05-27

عنوان : ( جایگاه کشف المحجوب در روند تکاملی نظام ادبی تصوف در زبان فارسی )

نویسندگان: صفا کاظمیان مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نظام تکاملی ادب صوفیانه از عناصر و حلقه‌های تأثیر‌گذاری تشکیل شده که فقدان هر یک از آنان نظام در هم تنیده و سلسه‌وار آن را گسسته و غیرهمگون می‌سازد، یکی از این عناصر و حلقه‌ها، کتاب کشف‌المحجوب است که می‌توان آن‌را یکی از بنیان‌های شرح و تعلیم ادب صوفیانه در زبان فارسی دانست، شیوه بیان و ابداعات این کتاب به گونه ایست که تألیفات بعد از خود را به شدت تحت تأثیر قرار داده است، لذا می‌توان به جرأت وجود این کتاب را در سلسله ادب صوفیانه یکی از تأثیرگذارترین عوامل دانست، این مقاله به دنبال آن است تا با دسته بندی تحولات تاریخی ادب صوفیانه، همچنین بررسی سبک و شیوه نگارش کتاب کشف المحجوب جایگاه آن را در روند تکاملی نظام ادبی صوفیانه روشن و آشکار سازد.

کلمات کلیدی

, هجویری, کشف المحجوب, ادبیات صوفیانه, نظام ادبی صوفیانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057250,
author = {کاظمیان مقدم, صفا},
title = {جایگاه کشف المحجوب در روند تکاملی نظام ادبی تصوف در زبان فارسی},
booktitle = {کنفرانس بین المللی هجویری},
year = {2015},
location = {لاهور, پاكستان},
keywords = {هجویری، کشف المحجوب، ادبیات صوفیانه، نظام ادبی صوفیانه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T جایگاه کشف المحجوب در روند تکاملی نظام ادبی تصوف در زبان فارسی
%A کاظمیان مقدم, صفا
%J کنفرانس بین المللی هجویری
%D 2015

[Download]