یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان, دوره (15), شماره (5), سال (2014-1) , صفحات (61-71)

عنوان : ( اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر )

نویسندگان: حمید رضا غیجی , حسن کردی , احمد فرخی , عباس بهرام ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: مهارت های دستکاری جزو یکی از زیر شاخه های مهارت های بنیادی است که در بسیاری از اعمال روزمره و فعالیت های ورزشی مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مطالعه مقایسه اثر بازی های بومی محلی با بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر 8 تا 10 ساله شهر گرگان بود. بحث و نتیجه‌گیری: می توان گفت، بازی های بومی محلی منتخب می توانند برنامه مناسب برای رشد مهارت های دستکاری کودکان باشند. یافته‌ها: دو گروه به شکل معنی داری در مهارت های دستکاری پیشرفت داشتند اما پیشرفت گروه بازی های بومی محلی به شکل معنی داری بیشتر از گروه بازی های معمول در تمام مهارت های دستکاری اندازه گیری شده (پرتاب کردن، دریافت کردن، ضربه با پا، ضربه به توپ از پهلو، دریبل ثابت و غلتاندن توپ) بود (05/0>P). مواد و روش‌ها: اطلاعات فردی از طریق پرسشنامه محقق ساخته و هوش کودکان با آزمون وکسلر بررسی شد و در مرحله پیش آزمون، مهارت دستکاری افراد از طریق نسخه دوم آزمون مهارت حرکتی درشت اولریخ سنجش شد. سپس افراد به شکل تصادفی در دو گروه؛ بازی های بومی محلی (15 نفر) و بازی های معمولی (15 نفر) توزیع شدند. بعد از 8 هفته تمرین (سه جلسه در هفته و هر جلسه 45 دقیقه) از هر دو گروه پس آزمون مهارت های دستکاری به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، تی وابسته و تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در سطح معنی داری (05/0 =α) انجام گرفت.

کلمات کلیدی

, مهارت های دستکاری, بازی های بومی محلی, کم توان آموزش پذیر .,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057270,
author = {حمید رضا غیجی and کردی, حسن and احمد فرخی and عباس بهرام},
title = {اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر},
journal = {یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان},
year = {2014},
volume = {15},
number = {5},
month = {January},
issn = {1563-0773},
pages = {61--71},
numpages = {10},
keywords = {مهارت های دستکاری، بازی های بومی محلی، کم توان آموزش پذیر .،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر بازی های بومی محلی و بازی‌های معمول بر رشد مهارت‌های دستکاری پسران کم‌توان ذهنی آموزش پذیر
%A حمید رضا غیجی
%A کردی, حسن
%A احمد فرخی
%A عباس بهرام
%J یافته - دانشگاه علوم پزشکی لرستان
%@ 1563-0773
%D 2014

[Download]