تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (185-195)

عنوان : ( بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی )

نویسندگان: محمود فاضلی سنگانی , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به پتانسیل بالای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) در رفع آلایندههای مختلف از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بررسی عوامل کنترل کننده پایداری این ذرات در محیطهای آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش اثر پوشش سطحی نانوذره و ویژگیهای محلول زمینه شامل غلظت نانوذره، قدرت یونی، نوع الکترولیت و مقدار ماده آلی محلول بر پایداری NZVI در محیطهای آبی بررسی شد. چهار آزمایش فاکتوریل دو فاکتوری در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار برای بررسی اثر پوشش سطحی و هر یک از چهار ویژگی محلول زمینه بر پایداری سوسپانسیون NZNI انجام شد. برای این منظور ابتدا NZVI بدون پوشش (B-NZVI) و با پوشش سطحی کربوکسی متیل سلولز (CMC- NZVI) سنتز و ویژگیهای آن تعیین شد. سپس سوسپانسیونهایی در سطوح مختلف هر یک از ویژگیهای مورد بررسی در آب مقطر تهیه شد و دو شاخص قطر هیدرودینامیکی و پتانسیل زتا در هر یک از سوسپانسیونها اندازهگیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سوسپانسیون CMC- NZVI در همه محلولهای مورد بررسی دارای پایداری بیشتر از B-NZVI بود. افزایش غلظت نانوذره، قدرت یونی و ظرفیت کاتیون محلول زمینه با افزایش قطر هیدرودینامیکی و کاهش پتانسیل زتا باعث هماوری بیشتر NZNI و پایداری کمتر سوسپانسیون شد. در مقابل افزایش میزان ماده آلی محلول منجر به پایداری بیشتر سوسپانسیون NZNI شد. نتایج همچنین نشان داد که اثر متقابل معنی داری بین نوع نانوذره و ویژگیهای محلول به دلیل وجود پوشش CMC وجود دارد. به طوری که تأثیرپذیری B-NZVI از تغییرات شیمی محلول بیشتر از CMC- NZVI است.

کلمات کلیدی

, پتانسیل زتا, قطر هیدرودینامیکی, کربوکسی متیل سلولز, نانوذره آهن صفر ظرفیتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057272,
author = {فاضلی سنگانی, محمود and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2016},
volume = {47},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-479X},
pages = {185--195},
numpages = {10},
keywords = {پتانسیل زتا، قطر هیدرودینامیکی، کربوکسی متیل سلولز، نانوذره آهن صفر ظرفیتی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیطهای آبی
%A فاضلی سنگانی, محمود
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2016

[Download]