پژوهش های فقهی, دوره (12), شماره (1), سال (2016-6) , صفحات (171-200)

عنوان : ( واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات )

نویسندگان: سیده ریحانه افسریان محصل , سیدمحمدمهدی قبولی درافشان , سعید محسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

عدم نفوذ، ضمانت ‌اجرای فقدان برخی از شرایط اساسی صحت معاملات است و به‌طور معمول در عقود فضولی، اکراهی و برخی از قراردادهای محجورین مطرح می‌شود. بر اساس این وضعیت حقوقی، قرارداد، فاقد اثر بوده و سرنوشت آن به الحاق بعدی رضای معتبر (اجازه) یا اعلام رد توسط ذی‌نفع وابسته است. این وضعیت به‌طور معمول در عقود به رسمیت شناخته شده، لیکن نظر مشهور، عدم پذیرش آن در ایقاعات است. با این همه مسئله این است که آیا ادلۀ نظر مشهور، توانایی توجیه تبعیض میان عقد و ایقاع از این جنبه را دارد؟ در این جستار با رویکردی فقهی - حقوقی و با روشی توصیفی - تحلیلی، در صددیم تا از سویی به تبیین و نقد ادلۀ پذیرفته نشدن عدم نفوذ در ایقاعات بپردازیم و از سوی دیگر، نظریۀ پذیرش عدم نفوذ در ایقاعات را تحلیل و سعی در اثبات آن می‌کنیم.

کلمات کلیدی

اراده؛ ایقاع؛ ایقاع اکراهی؛ ایقاع فضولی؛ عدم نفوذ؛ عقد؛ عمل
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057286,
author = {افسریان محصل, سیده ریحانه and قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی and محسنی, سعید},
title = {واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات},
journal = {پژوهش های فقهی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-8388},
pages = {171--200},
numpages = {29},
keywords = {اراده؛ ایقاع؛ ایقاع اکراهی؛ ایقاع فضولی؛ عدم نفوذ؛ عقد؛ عمل حقوقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات
%A افسریان محصل, سیده ریحانه
%A قبولی درافشان, سیدمحمدمهدی
%A محسنی, سعید
%J پژوهش های فقهی
%@ 2008-8388
%D 2016

[Download]