پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی, دوره (5), شماره (1), سال (2015-10) , صفحات (153-170)

عنوان : ( سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها )

نویسندگان: محمدرضا آهنچیان , حمیده لطفی , شبنم کاظمی , امیر ثابت زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش سنجش نیاز‌های آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در نوع و ترتیب این نیاز‌ها است. روش: این پژوهش کاربردی با روش پیمایشی انجام گرفت. جامعۀ آماری این پژوهش همه کتابداران شاغل در کتابخانه‌های عمومی مشهد بودند که از میان آنها 140 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته با 57 گویه جمع‌آوری شد. یافته‌ها: نیاز‌های آموزشی کتابداران متخصص به‌ترتیب مرجع‌شناسی و ارائه خدمات، فناوری اطلاعات، سازماندهی، مهارت‌های سواد اطلاعاتی، و مجموعه‌سازی است. نیاز‌های آموزشی کتابداران غیر‌متخصص به ترتیب فناوری اطلاعات، مرجع‌شناسی و ارائه خدمات، مهارت‌های سواد اطلاعاتی، مجموعه‌سازی، و سازماندهی است. نیاز کتابداران متخصص در حیطۀ سازماندهی نسبت به کتابداران غیر‌متخصص بیشتر است. میزان سابقه در نیاز‌های آموزشی کتابداران نقشی نداشت، تنها در مورد کتابداران غیر‌متخصص میزان سابقه در نیاز آموزشی مرجع‌شناسی و ارائه خدمات تفاوت ایجاد کرد.

کلمات کلیدی

نیازسنجی آموزشی; نیازهای آموزشی; کتابداران متخصص; کتابخانه‌های عمومی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057292,
author = {آهنچیان, محمدرضا and لطفی, حمیده and کاظمی, شبنم and ثابت زاده, امیر},
title = {سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها},
journal = {پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {1},
month = {October},
issn = {2251-6344},
pages = {153--170},
numpages = {17},
keywords = {نیازسنجی آموزشی; نیازهای آموزشی; کتابداران متخصص; کتابخانه‌های عمومی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش نیازهای آموزشی کتابداران متخصص و غیرمتخصص کتابخانه‌های عمومی مشهد و بررسی نقش تجربه در این نیازها
%A آهنچیان, محمدرضا
%A لطفی, حمیده
%A کاظمی, شبنم
%A ثابت زاده, امیر
%J پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی
%@ 2251-6344
%D 2015

[Download]