پژوهش های حبوبات ایران, دوره (9), شماره (1), سال (2018-6) , صفحات (12-28)

عنوان : ( بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) )

نویسندگان: راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز تحت تأثیر تراکم کاشت و سطوح کود دامی، آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 1394-1394 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح کود دامی (صفر، 15 و 30 تن در هکتار)، سه تراکم بوته (13/13، 20 و 40 بوته در متر مربع) و چهار رقم لوبیای قرمز (اختر، D-81083 ناز و گلی) بودند. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع گیاه، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بودند. نتایج نشان داد که اثر ساده کود دامی، تراکم و رقم بر اکثر صفات مورد مطالعه معنی دار (05/0p≤) بود؛ با افزایش مصرف کود دامی اجزای عملکرد و عملکرد لوبیا افزایش یافت. مصرف کود دامی تا 15 و 30 تن در هکتار به دلیل بهبود خصوصیات فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی خاک، موجب بهبود عملکرد دانه به ترتیب برابر با 7 و 15 درصد نسبت به شاهد شد. همچنین با افزایش تراکم بوته روند افزایشی برای عملکرد مشاهده گردید. در بین ارقام بالاترین عملکرد دانه مربوط به رقم ناز (04/291 گرم بر متر مربع) بود و کمترین میزان به رقم اختر (63/236 گرم بر متر مربع) اختصاص داشت. بالاترین عملکرد دانه ارقام لوبیای قرمز در شرایط سطوح مصرف کود دامی به ترتیب برای گلی+مصرف 30 تن کود دامی (59/305 گرم در متر مربع) و اختر+ بدون مصرف کود دامی (33/220 گرم در متر مربع) بدست آمد. عملکرد دانه با ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن دانه در غلاف و وزن صد دانه همبستگی مثبت و معنی داری (01/0p≤) داشت و بالاترین ضریب همبستگی برای وزن صد دانه (**723/0R2=) بدست آمد. تفاوت های ژنتیکی بین ارقام مختلف باعث بروز تفاوت در اجزای عملکرد و عملکرد گردید. به طوری که بالاترین عملکرد دانه در بین ارقام مورد مطالعه مربوط به رقم ناز بود.

کلمات کلیدی

, تفاوت ژنتیکی, خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک, رقم ناز, ضریب همبستگی, وزن صد دانه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057294,
author = {احمدزاده قویدل, راحله and اسدی, قربانعلی and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا and خرم دل, سرور},
title = {بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)},
journal = {پژوهش های حبوبات ایران},
year = {2018},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2008-725X},
pages = {12--28},
numpages = {16},
keywords = {تفاوت ژنتیکی، خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک، رقم ناز، ضریب همبستگی، وزن صد دانه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تراکم کاشت و میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.)
%A احمدزاده قویدل, راحله
%A اسدی, قربانعلی
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%A خرم دل, سرور
%J پژوهش های حبوبات ایران
%@ 2008-725X
%D 2018

[Download]