بهبود مدیریت, دوره (30), شماره (4), سال (2016-3) , صفحات (141-165)

عنوان : ( شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی )

نویسندگان: سمانه لاجوردی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی , اسدا له کردنائیج ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کلید بهره وری منابع انسانی، شناسایی، استخدام و حفظ کارکنان تعالی یافته است که برای رسیدن به هدف ارتقای بهره وری، ارزش خود را به عنوان شریک راهبردی سازمان به اثبات رسانده اند . هدف از انجام پژوهش حاضر، شـناخت و درک دیـدگاه هـا و الگوهـای ذهنـی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهره وری منابع انسانی است. دیدگاه ها و برداشت هـای متکثـر و متفـاوت از جایگاه بهره وری منابع انسانی و عوامل اثرگذار در ارتقای آن و به خصوص نبود تعریف و دسته بندی جامع و دقیق از عوامل اثرگذار از نظر خبرگان دستگاه های اجرایی کشور، سبب شده است تا از روش ترکیبی کیو، برای شناخت و درک دقیق تر دیدگاه ها و نگرش هـا و نیـز تبیین جامع تر استفاده شود. یافته های پژوهش نشان میدهد از بعد نظری، یازده الگوی ذهنی کشف شده، گونه های متمـایز الگوهـای تفکر و ادراکات خبرگان سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور درباره عوامل اثرگذار در بهـره وری منـابع انسـانی اسـت. پیشـنهادهای پژوهش نیز در دو حیطه کاربردی و پژوهشی با هدف ارایه راهبردهایی برای ایجاد سیاست های توافقی و برای هماهنگی بهتر و اقـدام عملی تر و کارآمدتر در عرصه ارتقای بهره وری منابع انسانی کشور ارایه شده است.

کلمات کلیدی

, گوهای ذهنی, بهره وری منابع انسانی, دستگاه های اجرایی, بخش دولتی, روش شناسی کیو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057296,
author = {لاجوردی, سمانه and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید and اسدا له کردنائیج},
title = {شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی},
journal = {بهبود مدیریت},
year = {2016},
volume = {30},
number = {4},
month = {March},
issn = {2251-8991},
pages = {141--165},
numpages = {24},
keywords = {گوهای ذهنی، بهره وری منابع انسانی، دستگاه های اجرایی، بخش دولتی، روش شناسی کیو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناخت الگوهای ذهنی خبرگان دستگاه های اجرایی کشور : ارتقا یا عدم ارتقای بهره وری منابع انسانی بخش دولتی
%A لاجوردی, سمانه
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%A اسدا له کردنائیج
%J بهبود مدیریت
%@ 2251-8991
%D 2016

[Download]