دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی, دوره (24), شماره (84), سال (2014-6) , صفحات (35-44)

عنوان : ( رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون )

نویسندگان: اصغر اشرفی حافظ , تکتم کاظمینی , شادی شایان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه و هدف: وابستگی به مواد مخدر یک اختلال مزمن و بازگشت کننده است که هزینه های زیادی را بر افراد، خانواده ها و جامعه تحمیل می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه حمایت اجتماعی و جهت گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون استمواد و روش ها: این مطالعه توصیفی- همبستگی از فروردین ماه تا مرداد 1391 بر روی 200 بیمار تحت درمان با نگهدارنده متادون در مراکز درمان اعتیاد شهر مشهد انجام شد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. نمونه با استفاده از پرسشنامه های حمایت اجتماعی ( پایایی88/0 تا 99/0 و روایی مطلوب)، جهت گیرى مذهبى آلپورت (پایایی 74/ 0 و روایی مطلوب)و فرم اطلاعات دموگرافیک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری همزمان و گام به گام تحلیل شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که بین جهت گیری دینی درونی (52/0- =r)، حمایت خانواده (48/0- =r)، حمایت دوستان (33/0- =r) و میزان عود رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0> p).در واقع میزان عود در افرادی که از حمایت خانوادگی بیشتری برخوردارند و همچنین جهت‌گیری دینی درونی بیشتری داشتند کمتر بوداضافه بر این بین جهت گیری دینی بیرونی (50/0=r) و میزان عود رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0> p). یافته ها نشان داد که تمامی این متغیرها روی هم 62% از واریانس میزان عود را تبیین می کنند که از این میان سهم جهت گیری دینی درونی 27%، جهت گیری دینی بیرونی 6% و حمایت خانواده 4% است

کلمات کلیدی

, جهت گیری مذهبی, حمایت اجتماعی, درمان نگهدارنده با متادون, عود, معتاد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057297,
author = {اصغر اشرفی حافظ and کاظمینی, تکتم and شادی شایان},
title = {رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون},
journal = {دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی},
year = {2014},
volume = {24},
number = {84},
month = {June},
issn = {1605-8941},
pages = {35--44},
numpages = {9},
keywords = {جهت گیری مذهبی، حمایت اجتماعی، درمان نگهدارنده با متادون، عود، معتاد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه حمایت اجتماعی و جهت‌گیری مذهبی با میزان عود در معتادان تحت درمان نگهدارنده با متادون
%A اصغر اشرفی حافظ
%A کاظمینی, تکتم
%A شادی شایان
%J دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی
%@ 1605-8941
%D 2014

[Download]