شهر پایدار, دوره (2), شماره (1), سال (2015-6) , صفحات (129-155)

عنوان : ( سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شهر پایدار برآمده از فرایند توسعه ای است که امکان ارتقای همیشگی سلامت اجتماعی-اقتصادی بوم شناسانه شهر و منطقه را فـراهم کـرده و این ذهنیت و امکان را به عینیت و اقدام مبدل سازد. محله به عنوان مفهومیهنجاری که در آن تعهدات اجتماعی بر مبنـای ارزش هـای مشـترک شـکل می گیرد، می تواند زمینه ساز دست یابی به توسعه پایدار در سـطح شـهر و جامعه گردد. بر این اساس، در این پژوهش به سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد پرداخته شد. این پژوهش به لحـاظ هـدف از نوع کاربردی بوده که ابتدا بر اساس مطالعات کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز در زمینهٴ توسعه پایدار محله ای جمع آوری شد. سپس با تعیین خانوار بـه عنوان واحد تحلیل، حجم نمونه با استفاده از فرمـول نمونـه گیـری کـوکران معادل 323 خانوار، از 804391 خانواده ساکن در شهر مشهد برآورد شـد. در مرحله بعد با طبقه بندی شهر مشهد بر اسـاس ویژگـی هـای اجتمـاعی، اقتصادی و کالبدی، به روش نمونه گیری تصادفی از هـر طبقـه یـک محلـه انتخاب شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیـاز جمـع آوری و با استفاده از آزمون آماری کروسکال والیس ماتریس اولیـه تصـمیم گیری در محیط نرم افزاری SPSS تهیه گردید، در مرحله بعد با بهره گیری ،از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و روش پرومته پایـداری محلـه ای، محـلات مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاری تحلیل واریانس یک طرفه فرضیه تحقیق مورد بررسی قـرار گرفـت. نتـایج تحقیق نشان داد که محله سید رضی با میزان=0.1162 Φو محله مهرآباد باΦ=-0.1344 به ترتیب در بهترین)رتبه اول( و بـدترین )رتبـه پـنجم ( وضعیت از نظر شاخص های پایـداری محلـه ای و محـلات نـوده، مصـلی و مهرآباد بـا Φ=0.0702 ، Φ=-0.0138 و Φ=-0.0380 بـه ترتیـب در رتبه های دوم تا چهارم از نظر شاخص های پایداری محلهای قرار دارند

کلمات کلیدی

, واژه‌های کلیدی: توسعه پایدار, محله, تکنیک پرومته, شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057298,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and حسینی, سید مصطفی},
title = {سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE},
journal = {شهر پایدار},
year = {2015},
volume = {2},
number = {1},
month = {June},
issn = {6151-2476},
pages = {129--155},
numpages = {26},
keywords = {واژه‌های کلیدی: توسعه پایدار، محله، تکنیک پرومته، شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش شاخص های توسعه پایدار محله ای در شهر مشهد با استفاده از روش PROMETHEE
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A حسینی, سید مصطفی
%J شهر پایدار
%@ 6151-2476
%D 2015

[Download]