نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران , 2016-04-25

عنوان : ( تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز احشایی در سگ )

نویسندگان: ملیحه خالقی عینک چی , محمد حیدرپور , جواد خوش نگاه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیشمانیازیس یک بیماری عفونی مشترک بین انسان و حیوانات است که توسط پشه های خاکی انتقال یافته و توسط گونه های مختلف انگل داخل سلولی لیشمانیا ایجاد می شود. لیشمانیوز احشایی در سگ ها توسط لیشمانیا اینفانتوم رخ می دهد. به دنبال تلقیح در پوست، انگل توسط ماکروفاژها فاگوسیته می گردد. علاوه بر عفونت محل گزش، انگل از طریق عروق لنفاوی و خون در بدن انتشار یافته و موجب آلودگی ماکروفاژهای مغز استخوان، گره لنفاوی، کبد، طحال، کلیه و دستگاه گوارش خواهد شد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی نقش هورمون های تیروئیدی در روند پاتولوژی لیشمانیوز احشایی سگ سانان است. بنابراین در این مطالعه سعی شده است که ارتباط بین هورمون های تیروئیدی و تظاهر بالینی سگ های آلوده با لیشمانیا اینفانتوم بررسی گردد. در مطالعه حاضر تعداد 45 سگ خانگی بالغ شامل: 30 سگ آلوده به لیشمانیوز و 15 سگ سالم و عاری از آلودگی به لیشمانیا بودند. سگ های آلوده به لحاظ کلینیکی به دو دسته ی سگ های بدون علامت بالینی ( 15 سگ) و سگ های دارای علایم بالینی ( 15 سگ) تقسیم شدند. 5 میلی لیتر خون جمع آوری شده از ورید سفالیک، سافن یا وداج، در لوله های فاقد ماده ضد انعقاد ریخته و با سرعت 3000 دور به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ و سرم خون جدا شد. سرم جداسازی شده را با استفاده از سمپلر در میکروتیوپ ریخته و در فریزر 20 - درجه سانتی گراد تا زمان شروع آنالیز نگهداری شد. میزان هورمون نمونه های سرمی تهیه شده از سگ های مورد مطالعه با روش الایزا TSH آزاد و T آزاد، 3 T تام، 4 T تام، 3 T های تیروئیدی 4 ساخت کشور ژاپن) اندازه گیری شدند. در سگ های آلوده با لیشمانیا در مقایسه با سگ های سالم، کاهش Bioteck (شرکت آزاد مشاهده شد. سگ های آلوده با علایم بالینی در مقایسه باسگ های سالم و سگ های T تام و 4 T معنی دار مقادیر 4 آزاد درسگ های آلوده با T تام را نشان دادند. به علاوه کاهش معنی دار 4 T آلوده فاقد علایم بالینی، کاهش معنی دار 4علایم بالینی درمقایسه با سگ های سالم مشاهده گردید. نتایج حاصل از مطالعه حاضر می تواند نشان دهنده اختلال در آزاد در سگ های آلوده با علایم T تام و 4 T فعالیت تیروئید به دنبال آلودگی سگ ها با انگل لیشمانیا باشد. به علاوه کاهش 4 بالینی در مقایسه با سگ های سالم و سگ های آلوده بدون علایم بالینی می تواند نشان دهنده ی ارتباط بین تظاهر بالینی بیماری لیشمانیوز و فعالیت تیروئید باشد به گونه ای که اختلال فعالیت تیروئید در سگ های مبتلا به لیشمانیوز بالینی مشاهده گردید.

کلمات کلیدی

, سگ, لیشمانیوز احشایی, تیروئید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057309,
author = {خالقی عینک چی, ملیحه and حیدرپور, محمد and خوش نگاه, جواد},
title = {تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز احشایی در سگ},
booktitle = {نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سگ، لیشمانیوز احشایی، تیروئید},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر هورمون های تیروئیدی و TSH در بروز علایم لیشمانیوز احشایی در سگ
%A خالقی عینک چی, ملیحه
%A حیدرپور, محمد
%A خوش نگاه, جواد
%J نوزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]