مطالعات اقتصادی کاربردی ایران, دوره (5), شماره (17), سال (2016-4) , صفحات (217-242)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی )

نویسندگان: مهدی خداپرست مشهدی , اعظم قزل باش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و موثر اقتصادی همواره مد نظر بوده و در توسعه و بهره برداری از صنعت برق، توزیع اقتصادی بار بین نیروگاههای سوخت فسیلی و حداقل کردن هزینه بهره برداری از اهداف اصلی به شمار می آیند. یکی از مسائل مورد توجه در توزیع اقتصادی بار، هماهنگی بین نیروگاهها است. نیروگاههای تلمبه ای ـ ذخیره ای از انواع نیروگاه های برق آبی هستند که با عملکرد موتوری، انتقال انرژی را از ساعت های کم مصرف به ساعت های پرمصرف انجام می دهند که در نتبجه آن مازاد برق تولیدی و غیر قابل مصرف در ساعات غیر پیک به انرژی پتانسیل تیدیل می گردد. این تحقیق اخداث نیروگاه تلمیه ذخیره ای در کنار سد محرنی پیرتقی را از لحاظ اقتصادی با استقاده از معیارهای اقتصاد مهندسی در سال 1393 بررسی کرده است. برای این منظور از جهار سناریوی حجم محزن، 5/1، 2، 3، 4 میلیون متر مکعب استقاده شده است. نتایج تحقیق بهترین حالت را در حجم محزنی 3 میلیون متر مکعب برآورد کرده است. مقادیر ارزش خالص کل طرح در گزینه های مختلف بین حداقل 2217 میلیارد ریال در گزینه 5/1 متر مکعب تا حداکثر 3750 میلیارد ریال در گزینه 3 میلیون متر مکعب، تغییر نموده است. مقدار این شاخص مقیار مناسبی برای انتخاب گزینه برتر از بین گزینه های اقتصادی می باشد. بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی نسیت به تغییرات نرخ بهره نیز نشان می دهد که با افزایش نرخ بهره گرچه پارامترهای اقتصادی کاهش می یابد اما همچنان حجم مخزن 3 میلیون متر مکعبی دارای توجیه اقتصادی است. بررسی نتایح تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی تغییرات هزینه آلاینده محیط زیست نیز نشان می دهد که حذف هزینه های آلاینده محیط زیست و یا افزایش آن ها تا 50 و 100 ذرصد نیز در هر یک از ساختگاه ها تاثیر قابل توجهی بر شاخص های اقتصادی آن ها ندارد.

کلمات کلیدی

, نیروگاه تلمبه ای ـ ذخیره ای, نیروگاه برقآبی, ارزیابی اقتصادی, سد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057310,
author = {خداپرست مشهدی, مهدی and قزل باش, اعظم},
title = {ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی},
journal = {مطالعات اقتصادی کاربردی ایران},
year = {2016},
volume = {5},
number = {17},
month = {April},
issn = {2322-2530},
pages = {217--242},
numpages = {25},
keywords = {نیروگاه تلمبه ای ـ ذخیره ای، نیروگاه برقآبی، ارزیابی اقتصادی، سد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی
%A خداپرست مشهدی, مهدی
%A قزل باش, اعظم
%J مطالعات اقتصادی کاربردی ایران
%@ 2322-2530
%D 2016

[Download]