آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (3), شماره (8), سال (2016-6) , صفحات (143-167)

عنوان : ( کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران )

نویسندگان: حسین اسفندیاری گیسور , مرتضی کرمی , محمدرضا آهنچیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه بهبود اثربخشی برنامه‌ های آموزش و توسعه قابلیت های مدیران یکی از مهم ترین و ارزشمند ترین دغدغه های سازمان‌هاست. این پژوهش با هدف کاربست و ارزیابی مدل آندراگوژی نولز در دوره های آموزش مدیران گروه‌‌های آموزشی دانشگاه فردوسی انجام شد. روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش‌‌آزمون – پس‌‌آزمون با گروه گواه و از حیث هدف جزو پژوهش های کاربردی بود. جامعه آماری دوره های آموزشی مدیران گروه‌ های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در شش ماهه اول سال 1391 بودند؛ که شامل 11 دوره آموزشی بود؛ به طور تصادفی دوره رهبری در آموزش عالی انتخاب شد. مدیران به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ که تعداد مدیران هر گروه 25 نفر بود. اثربخشی دوره با دو متغیر رضایت و میزان یادگیری فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه رضایت فراگیران، پیش‌¬آزمون یادگیری، پس‌آزمون یادگیری و پرسشنامه خود ارزیابی بود. روایی همه ابزار¬ها از طریق روایی محتوایی محاسبه گردید. میزان پایایی پرسشنامه رضایت فراگیران با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۹۷/0، پایایی آزمون‌¬های یادگیری با استفاده از روش پایایی مصححان 88/0 و پایایی پرسشنامه خود ارزیابی با استفاده از روش ضریب آلفای کرونباخ برابر ۸۹ /0 محاسبه گردید. داده¬‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری و تحلیل کوواریانس تک متغیری تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که کاربست مدل آندراگوژی نولز سبب افزایش اثربخشی دوره آموزش مدیران شده است. همچنین نتایج رضایت، یادگیری و خود ارزیابی فراگیران نشان داد که آن¬‌ها از دوره رضایت داشتند و یادگیری خود را در سطح مطلوب ارزیابی کردند.

کلمات کلیدی

, آموزش مدیران, , مدیران گروه‌های آموزشی, , آنداگوژی, , اثربخشی آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057311,
author = {اسفندیاری گیسور, حسین and کرمی, مرتضی and آهنچیان, محمدرضا},
title = {کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {8},
month = {June},
issn = {2423-3277},
pages = {143--167},
numpages = {24},
keywords = {آموزش مدیران، ، مدیران گروه‌های آموزشی، ، آنداگوژی، ، اثربخشی آموزش},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربست و ارزیابی اثربخشی مدل آندراگوژی نولز در برنامه‌های آموزش مدیران
%A اسفندیاری گیسور, حسین
%A کرمی, مرتضی
%A آهنچیان, محمدرضا
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2016

[Download]