کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , 2016-09-04

عنوان : ( بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد )

نویسندگان: محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری با ویژگیهای خاص خود بویژه برای کشورهای در حال توسعه که با معضلاتی همچون بیکاری بالا محدودیت منابع ارزی و اقتصاد تک محصولی مواجه هستند از اهمیت فراوانی برخوردار است . امروز جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است . طی چند سال گذشته بیشترین تعداد گردشگران خارجی کلانشهر مشهد را گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس تشکیل می دهند. از آنجا که در شرایط کنونی ، این گروه از گردشگران از نظر کمی و سنخیت فرهنگی مذهبی و اعتقادی که با ساختار اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی مشهد دارند نسبت به سایر گردشگران خارجی شهر مشهد از اهمیت بیشتری برخوردار هستند؛ بنابراین برای ارائه خدمات مطلوب تر و ایجاد رغبت به سفرهای مجدد بایستی برنامه ریزی لازم انجام گیرد. هدف از این مقاله سنجش میزان رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری ارایه شده در پنج بعد جاذبه ها،حمل و نقل،امکانات محل اقامت،خدمات و زیر ساختها می باشد.روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.نمونه آماری تحقیق حاضر 270 نفر از گردشگران عرب منطقه هستند که از شهر مشهد بازدید نموده اند.پرسشنامه ای در پنج بعد فوق الذکر با طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه و بین آنان توزیع شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spssو آزمونهایی مانند کولموگروف- اسمیرنوف و ضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در انتها نتایج نشان داد که بین مدت ماندگاری وسطح رضایت گردشگران عرب منطقه ارتباطی وجود ندارد ولی بین تمایل به سفر مجدد گردشگران ومیزان رضایت آنان زابطه معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی

, گردشگر, گردشگری, رضایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057320,
author = {ذاکرتولائی, محمدهادی and اجزاء شکوهی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {گردشگر،گردشگری،رضایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی ارتباط بین رضایت گردشگران عرب منطقه با مدت ماندگاری و تمایل به سفر مجدد آنان به مشهد
%A ذاکرتولائی, محمدهادی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم
%D 2016

[Download]