کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم , 2016-09-04

عنوان : ( بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد )

نویسندگان: محمدهادی ذاکرتولائی , محمد اجزاء شکوهی , امید علی خوارزمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

صنعت گردشگری یکی از بزرگترین و پربازده ترین فعالیتهای اقتصادی در دنیا است که بالاترین میزان ارزش افزوده را ایجاد کرده و بطور مستقیم و غیر مستقیم سایر فعالیتهای اقتصادی و فرهنگی را تحت تاثیر قرار داده است.بطوری که بسیاری از ان بعنوان صنعت اول دنیا یاد می کنند .اگر چه ایران از جاذبه های بسیار فراوانی برخوردار است که آن را در فهرست ده کشور تاریخی جهان و پنج کشور دارای بیشترین تنوعزیستی و جانوری قرار داده است اما متاسفانه هنوز نتوانسته است به جایگاه شایسته خود در صنعت گردشگری دست پیدا کند. . امروز جذب گردشگران خارجی به رقابتی فزاینده در بین نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است . طی چند سال گذشته بیشترین تعداد گردشگران خارجی کلانشهر مشهد را گردشگران عرب منطقه تشکیل می دهند. بنابراین برای ارائه خدمات مطلوب تر و ایجاد رغبت به سفرهای مجدد و ماندگاری بیشتر آنها بایستی برنامه ریزی لازم انجام گیرد. هدف از این مقاله بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری ارایه شده در پنج بعد جاذبه ها،حمل و نقل،امکانات محل اقامت،خدمات و زیر ساختها می باشد.روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.نمونه آماری تحقیق حاضر 270 نفر از گردشگران عرب منطقه هستند که از شهر مشهد بازدید نموده اند.پرسشنامه ای در پنج بعد فوق الذکر با طیف پنج گزینه ای لیکرت تهیه و بین آنان توزیع شده است و اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss و آزمونهایی مانند کولموگروف- اسمیرنوف وفریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و در انتها نتایج نشان داد که مهمترین عوامل موثر بررضایت گردشگران عرب منطقه به ترتیب شامل جاذبه ها،سیستم حمل و نقل ،امکانات محل اقامت ،خدمات و زیر ساختها می باشد.

کلمات کلیدی

, گردشگر, گردشگری, رضایت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057321,
author = {ذاکرتولائی, محمدهادی and اجزاء شکوهی, محمد and خوارزمی, امید علی},
title = {بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد},
booktitle = {کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم},
year = {2016},
location = {رشت, ايران},
keywords = {گردشگر،گردشگری،رضایت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی مهمترین عوامل موثر بر رضایت گردشگران عرب منطقه از خدمات گردشگری در مشهد
%A ذاکرتولائی, محمدهادی
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A خوارزمی, امید علی
%J کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست شهری در هزاره سوم
%D 2016

[Download]