نظریه و عمل در برنامه درسی, دوره (3), شماره (6), سال (2016-3) , صفحات (53-70)

عنوان : ( مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان )

نویسندگان: زهرا فیروزی , مرتضی کرمی , محمود سعیدی رضوانی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش باهدف ارتقاءاثربخشی آموزش ضمن خدمت معلمان انجام شده است. روش مورد استفاده در آن روش شبه آزمایشی با استفاده از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه می باشد. جامعه ی آماری کلیه ی دوره های ضمن خدمت معلمان شهرستان لامرد که در سال 1391 برگزار می شد، بود و به صورت تصادفی سه دوره ی ارزشیابی توصیفی که برای معلمان ابتدایی در مهرماه 1391 برگزار می شد به عنوان نمونه ی آماری انتخاب شد.اثربخشی دوره با سه متغیر رضایت، نگرش و میزان یادگیری فراگیران مورد ارزیابی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده شامل پرسشنامه¬های رضایت و نگرش و آزمون دوره بود.روایی ابزار¬ها از طریق روایی محتوایی ومیزان پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روش کودر ریچاردسون محاسبه گردید.نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی آموزش ضمن خدمت بر اثر کاربرد مساله-محوری سیستمی و سازنده¬گرا نسبت به روش¬های موجود بود و همچنین اثربخش¬تر بودن مساله¬محوری سازنده¬گرا نسبت به مساله¬محوری سیستمی بود.

کلمات کلیدی

, آموزش ضمن خدمت, مساله محوری, طراحی آموزشی سیستمی, طراحی آموزشی سازنده¬گرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057325,
author = {فیروزی, زهرا and کرمی, مرتضی and سعیدی رضوانی, محمود and کارشکی, حسین},
title = {مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان},
journal = {نظریه و عمل در برنامه درسی},
year = {2016},
volume = {3},
number = {6},
month = {March},
issn = {2345-4938},
pages = {53--70},
numpages = {17},
keywords = {آموزش ضمن خدمت، مساله محوری، طراحی آموزشی سیستمی، طراحی آموزشی سازنده¬گرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسە اثربخشی مدلهای طراحی آموزشی سازنده گرا (جاناسن) و سیستمی (مریل) در طراحی محیط های یادگیری مسئله محور در آموزش ضمن خدمت معلمان
%A فیروزی, زهرا
%A کرمی, مرتضی
%A سعیدی رضوانی, محمود
%A کارشکی, حسین
%J نظریه و عمل در برنامه درسی
%@ 2345-4938
%D 2016

[Download]