مسایل اجتماعی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2016-7) , صفحات (163-184)

عنوان : ( گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد )

نویسندگان: محسن نوغانی دخت بهمنی , فردین محمدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مسئله اساسی این مطالعه این است که نوجوانان پسر شهر مشهد برقراری رابطه با جنس مخالف را چگونه معنا و بازنمایی می-کنند؟ بدین منظور، از رویکرد برساختی- تفسیری و از روش نظریه زمینه ای و تکنیک مصاحبه عمیق بهره گرفته شد. برای انتخاب نمونه روش نمونه گیری هدفمند و برای تعیین حجم نمونه نیز معیار اشباع نظری برگزیده شد. باکمک روش نمونه گیری نظری و هدفمند با 20 نفر از مشارکت کنندگان مصاحبه شد و نهایتاً داده ¬های گردآوری شده در قالب 13 مقوله محوری و یک مقوله هسته، کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج پژوهش مبین آن است که نوجوانان مورد مطالعه، به‌دلیل مشکلات عاطفی، شدت¬ یافتن امیال جنسی، و عضویت در گروه دوستان به رابطه با جنس مخالف روی ‏آورده ¬اند و رابطه با جنس مخالف برای افراد تحت مطالعه در این پژوهش در حکم پروژه¬ای است که از طریق آن بخشی از هویت اجتماعی و نیاز جنسی خود را برطرف می¬ کنند. این امر باعث می¬ شود در گروه دوستانشان پذیرش اجتماعی لازم را به¬ دست بیاورند و از قدرت و نفوذ اجتماعی بیشتری در بین هم¬ سن و سال¬ها برخوردار شوند. براساس مطالعه حاضر، تجربه رابطه با جنس مخالف، پیامدهای خوشایند و ناخوشایندی مثل وابستگی، لذت عاطفی و جنسی، درگیری های آزاردهنده فضای ذهنی، میل به تنوع¬ طلبی و مشکلات تحصیلی را درپی داشته است.

کلمات کلیدی

, نوجوانان, رابطه با جنس مخالف, نظریه زمینه ¬ای, شهر مشهد.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057346,
author = {نوغانی دخت بهمنی, محسن and محمدی, فردین},
title = {گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد},
journal = {مسایل اجتماعی ایران},
year = {2016},
volume = {7},
number = {1},
month = {July},
issn = {2476-6933},
pages = {163--184},
numpages = {21},
keywords = {نوجوانان، رابطه با جنس مخالف، نظریه زمینه ¬ای، شهر مشهد.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گرایش به ارتباط با جنس مخالف: مطالعه ای درباب نوجوانان پسر مشهد
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A محمدی, فردین
%J مسایل اجتماعی ایران
%@ 2476-6933
%D 2016

[Download]