چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-02-29

عنوان : ( بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشاد زمانیان نجات زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

طی دو دهه گذشته مبنای رقابت در اقتصاد ملی و جهانی از منابع مشهود مانند نفت، معدن و ... به منابع غیر مشهود و خلق دارائیهای مبتنی بر دانش مانند توانمندی در انجام تحقیقات، ثبت مالکیت معنوی، توسعه فرآیند و محصول تغییر یافته است. اما فرایند تولید و بکارگیری دانش و تکنولوژی هر روز پیچیده تر شده و چارچوب های علمی متنوع تری را در بر گرفته است که هیچ سازمانی نمی تواند به تنهائی تمام منابع و قابلیتهای مورد نیاز را در قلمرو سازمان خود تامین نماید. در نتیجه سازمانها تمام منابع خود را در جهت ایجاد توانمندیهای ویژه در حوزه های خاصی به کار گرفته و از طریق توسعه روابط استراتژیک با سازمانهای دیگر به کسب و مبادله دانش با آنها می پردازدند. در این مطالعه مدل مفهومی نحوه انتقال و خلق دانش در اتحادهای استراتژیک با نقش تعدیلگری توانایی انتقال دانش، همانندی و شباهت دانش، تفاوت های فرهنگی ملی و اعتماد مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ابتدا به طور مختصر اتحادهای استراتژیک، سپس انتقال دانش، خلق و ایجاد دانش، توانایی انتقال دانش، همانندی و شباهت دانش، تفاوت های فرهنگی ملی و اعتماد تشریح شده و نهایتا مدل مفهومی ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, انتقال دانش, خلق دانش, ائتلاف¬های
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057348,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زمانیان نجات زاده, فرشاد},
title = {بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انتقال دانش، خلق دانش، ائتلاف¬های استراتژیک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی فرایند انتقال و خلق دانش در ائتلاف¬های استراتژیک
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زمانیان نجات زاده, فرشاد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]