چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز , 2016-02-29

عنوان : ( بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , فرشاد زمانیان نجات زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر، نقش و اهمیت دارایی های نامشهود همزمان با افزایش سطح رقابت بین شرکت ها افزایش یافته است. یکی از دارایی های نام شهودی که مهم ترین عامل متمایزکننده یک شرکت و ایجاد مزیت رقابتی برای آن می باشد، برند است. از آنجایی که عملکرد برند رابطه مستقیمی با عملکرد یک سازمان دارد، سنجش و پایش مستمر آن می تواند به عنوان ابزار مدیریتی قدرتمندی به مدیران در جهت نیل به اهداف کلی و استراتژیک سازمان ها کمک نماید. در این مطالعه مدل مفهومی عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند با نقش تعدیلگر تجربه مورد بررسی قرار داده شده است. بدین منظور در ابتدا عملکرد بازار برند، سپس رفتار شهروندی برند، تعهد برند و همچنین عوامل مربوط به مدیریت هویت برند سازمان شامل تاکید بر کارکنان و مشتریان، هویت مشهود سازمان، شخصیت برند و اقدامات منابع انسانی با نقش تعدیلگر تجربه مشتری تشریح شد و نهایتا مدل مفهومی ارائه گردیده است.

کلمات کلیدی

, تجربه مشتری, عملکرد برند, عملکرد بازار برند, رفتار شهروندی برند, تعهد برند, مدیریت هویت برند سازمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057349,
author = {رحیم نیا , فریبرز and زمانیان نجات زاده, فرشاد},
title = {بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند},
booktitle = {چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تجربه مشتری، عملکرد برند، عملکرد بازار برند، رفتار شهروندی برند، تعهد برند، مدیریت هویت برند سازمان},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی نقش تعدیلگر تجربه مشتری در رابطه بین عوامل تاثیرگذار بر عملکرد برند
%A رحیم نیا , فریبرز
%A زمانیان نجات زاده, فرشاد
%J چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوریهای باز
%D 2016

[Download]