بیماری های مشترک انسان و دام, دوره (2), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (39-42)

عنوان : ( بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی )

نویسندگان: فرزانه حسینی , مرتضی حسینی نژاد , حسین نورانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: توکسوپلاسموز،‏ بیماری است که توسط انگل توکسوپلاسما گوندئی ایجاد می‌شود. گربه سانان مخصوصاً گربه‌های اهلی،‏ مهم‌ترین مخزن این تک‌یاخته برای انسان و دیگر حیوانات به شمار می‌آید. هدف از این مطالعه،‏ ارزیابی ضایعات هیستوپاتولوژیک ناشی از فعالیت تیپ یک (Rh)‎ این تک یاخته در گربه‌ها است. روش‌ها: به این منظور،‏ اقدام به جمع‌آوری نمونه‌هایی از بافت‌های معده،‏ روده ها،‏ کبد،‏ پانکراس،‏ طحال،‏ مغز،‏ قلب و چشم از گربه‌های آلوده شده با این تیپ از انگل شد. آلودگی گربه‌ها با بررسی سرولوژیک و یافته‌های بالینی تأیید می‌شد. نتایج: بررسی بافت معده نشان دهنده وجود واکوئول‌های سلولی،‏ دژنراسیون بافت غده‌ای و عضلانی بود. دو مورد از گربه‌ها به رغم داشتن تیتر ضد تک‌یاخته و درگیری بافت‌های دیگر،‏ درگیری در بافت معده نداشتند. بررسی عضلات قلبی نشان دهنده وجود دژنراسیون بافتی در سه مورد از گربه‌ها بود. ارزیابی روده‌ها بیانگر از بین رفتن سلول‌های پوششی غدد لیبرکوهن و یا سنگفرشی شدن آن‌ها،‏ دژنراسیون در سلول‌های ایلئوم و نکروز بافتی در پنج قلاده گربه بود. ارزیابی طحال،‏ حاکی از نکروز و کیستی شدن،‏ خصوصا در پالپ سفید بود. ارزیابی بافت کلیه نشانگر درگیری همراه با دژنراسیون بافتی در چهار مورد از نمونه‌ها بود. ریه در تمامی شش قلاده گربه مورد بررسی دچار آتلکتازی،‏ آمفی زم و پنومونی بینابینی بود. افزایش میکروگلی،‏ استحاله نورون‌ها،‏ پرخونی و حضور سلول‌های آماسی در مغز و تغییرات کیستی خفیف در پانکراس مشاهده شد. بحث و نتیجه‌گیری: نتایج بررسی پاتولوژیک نشان دهنده وجود درگیری در عمده بافت‌های مورد بررسی بود.

کلمات کلیدی

بررسی آسیب‌شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057354,
author = {فرزانه حسینی and مرتضی حسینی نژاد and نورانی, حسین},
title = {بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی},
journal = {بیماری های مشترک انسان و دام},
year = {2014},
volume = {2},
number = {1},
month = {September},
issn = {1234-8765},
pages = {39--42},
numpages = {3},
keywords = {بررسی آسیب‌شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی آسیب‌ شناسی توکسوپلاسموز بالینی ایجاد شده به روش تجربی
%A فرزانه حسینی
%A مرتضی حسینی نژاد
%A نورانی, حسین
%J بیماری های مشترک انسان و دام
%@ 1234-8765
%D 2014

[Download]