پژوهش های اقلیم شناسی, دوره (4), شماره (15), سال (2014-3) , صفحات (31-45)

عنوان : ( بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران )

نویسندگان: منوچهر فرج زاده , محمد احمدی , بهلول علیجانی , یوسف قویدل رحیمی , عباس مفیدی , ایمان بابائیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق با هدف درک تغییرات یا نوسان های شاخص های بارز پیوند از دور و اثرات آن ها روی بارش سالانه کشور ایران صورت کرفته است.داده های مورد استفاده بارش ماهانه بیست و چهار ایستگاه هواشناسی در سطح کشور از سازمان هواشناسی کشور و داده های ماهانه شاخص ها و الگوهای بارز پیوند از دور از مرکز اقیانوس شناسی و جوشناسی ملی نوآ (NOAA ) در دوره آماری 2005-1951 دریافت گردید. در ادامه با استفاده از روش های آماری مانند همبستگی پیرسن و رگرسیون، تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. یافته های تحقیق نشان دهنده تغییر الگوی بارشی کشور زیر تاثیر تغییر برخی از الگوهای پیوند از دور می باشد؛ به طوری که تغییر در برخی شاخص ها نظیر الگوهای پیوند از دور در اقیانوس اطلس و اسکاندیناوی سبب کاهش بارش و افزایش نمایه های اقیانوس آرام در جهت بهبود بارش میانگین کشور شده است. به عنوان نتیجه مهم دیگر این تحقیق، گرمایش جهانی به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل کاهش و نوسان بارش کشور طی ده های جدید

کلمات کلیدی

, بارش ایران, شاخص ها و الگوهای دورپیوندی, نمایه های اقلیمی, وردایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057355,
author = {منوچهر فرج زاده and محمد احمدی and بهلول علیجانی and یوسف قویدل رحیمی and مفیدی, عباس and ایمان بابائیان},
title = {بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران},
journal = {پژوهش های اقلیم شناسی},
year = {2014},
volume = {4},
number = {15},
month = {March},
issn = {2228-5040},
pages = {31--45},
numpages = {14},
keywords = {بارش ایران، شاخص ها و الگوهای دورپیوندی، نمایه های اقلیمی، وردایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران
%A منوچهر فرج زاده
%A محمد احمدی
%A بهلول علیجانی
%A یوسف قویدل رحیمی
%A مفیدی, عباس
%A ایمان بابائیان
%J پژوهش های اقلیم شناسی
%@ 2228-5040
%D 2014

[Download]