نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , ناهید حبیبی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پنج حلال مختلف بر خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه تازه و خشک زرشک (Berberis oreintalis) به روش DPPH بود. از این رو آزمایشی به صورت آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. بررسی بازده عصاره گیری در میوه های تازه و خشک زرشک نشان داد که از میان پنج حلال متانول، هگزان، اتیل استات ، نرمال بوتانول و آب، اتیل استات دارای بالاترین بازده استخراج بوده است. نتایج حاصل از بررسی های IC50 نیز حاکی از اثر مهار کنندگی بیشتر رادیکال های آزاد به هنگام استفاده از حلال اتیل استات نسبت به سایر حلال ها بود. همچنین از نظر اثرات آنتی اکسیدانی تفاوت معنی داری میان عصاره های تازه و خشک شده زرشک در سطح احتمال 5% مشاهده شد به طوری که اثر آنتی اکسیدانی و آنتی رادیکالی میوه های تازه زرشک به مراتب بالاتر از انواع خشک شده آن بود.

کلمات کلیدی

, زرشک, انتی اکسیدان, خواص دارویی زرشک, حلال های آنتی اکسیدان ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057358,
author = {نعمتی, سیدحسین and حبیبی, ناهید},
title = {ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {زرشک، انتی اکسیدان، خواص دارویی زرشک، حلال های آنتی اکسیدان ها},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ارزیابی اثرات حلال های مختلف بر خواص آنتی اکسیدانی عصاره میوه های تازه و خشک زرشک
%A نعمتی, سیدحسین
%A حبیبی, ناهید
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]