مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (11), شماره (47), سال (2016-2) , صفحات (95-119)

عنوان : ( ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , محمدحسین مهدوی عادلی , سید حامد حسینی , سید مهدی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش تقاضا برای گازطبیعی و رشد سهم آن در تأمین انرژی اولیۀ جهان و نیز لزوم ایجاد ارزش افزوده از منابع گازی به جای فروش این ذخایر به صورت خام، استفاده از فن آوریهای جدید را در این صنعت برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی دنیا ضروری نموده را در (GTL) است. در این تحقیق به کارگیری فن آوری تبدیل گاز به فرآورده های مایع منطقه ی ویژه ی اقتصادی سرخس با استفاده از نرم افزار کامفار و در قالب معیارها ی ارزش خالص فعلی، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه و بر اساس مطالعات انجام شده در مورد ایران در 72 حالت مختلف مورد ارزیابی قرار دادهایم. بر اساس نتایج حاصله ، پروژه صرفاً در حالت حداکثر قیمت پیشبینی شده برای هر بشکه نفتخام، توجیه دارد. همان طور که انتظار میرود پروژه از صرفههای حاصل از مقیاس برخوردار است. هم چنین نتایج تحقیق نشان می دهد که اگر هزینه ی خوراک واحد تولیدی به قیمت مصرف کننده مورد محاسبه قرار گیرد ، پروژه حتی در مقیاس کوچک و با هزینه های بالای سرمایه گذاری نیز سودآور خواهد بود.

کلمات کلیدی

, گاز طبیعی, تبدیل گاز به فرآوردههای مایع, ارزیابی اقتصادی, نرمافزار کامفار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057360,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and مهدوی عادلی, محمدحسین and حسینی, سید حامد and حسینی, سید مهدی},
title = {ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2016},
volume = {11},
number = {47},
month = {February},
issn = {1735-1626},
pages = {95--119},
numpages = {24},
keywords = {گاز طبیعی، تبدیل گاز به فرآوردههای مایع، ارزیابی اقتصادی، نرمافزار کامفار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی اقتصادی احداث واحد تبدیل گاز طبیعی به فرآورده های مایع در منطقه ویژه اقتصادی سرخس
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%A حسینی, سید حامد
%A حسینی, سید مهدی
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2016

[Download]