چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( مطالعه کارایی همزیستی و تثبیت نیتروژن جدایه های فرانکیا در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa) )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توسکای قشلاقی از گونه های بومی سریع الرشد و با ارزش جنگل های هیرکانی است که اهمیت اقتصادی و اکولوژیکی زیادی دارد. شناسایی جدایه های موثر فرانکیا، جهت افزایش استقرار، رشد و عملکرد درختان ضروری می باشد. به دین منظور ده گره ریشه ای فرانکیا از ریشه درختان توسکای قشلقی در نقاط مختلف استان گیلن برداشت شد. سوسپانسیون گره ها در شرایط گلخانه ای به نهال های رشد کرده در شن استریل تلقیح شد. پس از ده هفته گیاهان برداشت شده و بیومهاس اندام هوایی، میزان نیتروژن تثبیت شده و کارآیی همزیستی اندازه گیری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که جدایه های فرانکیا اثر معنی داری بر خصوصیات مورد بررسی نهالها داشتند. بطوریکه تیمار ۶ AG نیتروژن تثبیت شده را بترتیب ۱۴۸ و ۳0۱ درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش دهد. از نظر موثر بودن همزیستی نیز با جدایه 5 در گروه برتر قرار گرفت؛ بنابراین میتوان نتیجه گیری کرد که تلقیح با جدایه یا سویه های مناسب فرانکیا برای رشد بهتر و کمک به استقرار نهال های توسکا ضرورت دارد.

کلمات کلیدی

, فرانکیا, توسکا, کارایی همزیستی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057361,
author = {لکزیان, امیر},
title = {مطالعه کارایی همزیستی و تثبیت نیتروژن جدایه های فرانکیا در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {فرانکیا، توسکا، کارایی همزیستی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مطالعه کارایی همزیستی و تثبیت نیتروژن جدایه های فرانکیا در توسکای قشلاقی (Alnus glutinosa)
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]