چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( بررسی تاثیر کاهش زیستی هماتیت بر افزایش آزاد سازی آرسنات جذب سطحی شده در شرایط بی هوازی )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی آزادسازی آرسنات جذب سطحی شده بر روی هماتیت بر اثر کاهش زیستی در حضور باکتری شونلا انجام گرفت. نتایج نشان داد که باکتری شونل قادر به کاهش زیستی آرسنات جذب سطحی شده و تبدیل آن به آرسنیت بود که منجر به افزایش مقدار آرسنیت در فاز محلول شد. نتایج همچنین مشخص کرد که باکتری شونل توانایی کاهش زیستی آهن فریک موجود در ساختمان کانی هماتیت را نیز دارا بود. کاهش زیستی آرسنات جذب سطحی شده با ارجحیت بیشتری نسبت به آهن فریک در ساختمان کانی هماتیت در حضور باکتری شونل انجام گرفت. طبق نتایج حاصل از آنالیز پراش اشعه ایکس تغییری در ساختمان کریستالی هماتیت قبل و بعد از فرایند کاهش زیستی مشاهده نشد. لذا جذب و به دنبال آن کاهش زیستی آرسنات بر روی کانی هماتیت به طور معنی داری بر تحرک آرسنات در محیط های زیرسطحی تاثیرگذار است.

کلمات کلیدی

, آرسنیک, آهن, کاهش زیستی, شونلا, هماتیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057362,
author = {لکزیان, امیر},
title = {بررسی تاثیر کاهش زیستی هماتیت بر افزایش آزاد سازی آرسنات جذب سطحی شده در شرایط بی هوازی},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {آرسنیک، آهن، کاهش زیستی، شونلا، هماتیت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیر کاهش زیستی هماتیت بر افزایش آزاد سازی آرسنات جذب سطحی شده در شرایط بی هوازی
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]