چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران , 2015-09-07

عنوان : ( تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مصییرف کودهای شیمیایی نیتروژن دار تاثیر معنی داری درافزایش تولید غذادر جهان داشت هویکیازاجزاءمهمکشاورزینوینمحسییوب می شود. اما استفاده بیش از حد از این کودها منجر به ایجاد مشکلت فراوان زیست محیطی از جمله آبشویی نیترات ، آلودگی آبهای زیر زمینی و سطحی است. به منظور کاهش آبشویی نیترات در قوانین زیست محیطی بسیاری از کشورها پیشنهاد شده است. هیدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر بازدارنده نیترات سازی ۳ و ۴ دی متیل پیرازول فسفات در دو نوع بافت خاک و تاثیر آن بر آبشویی نیترات و مقایسهآنبااستانداردجهانی بود. نتایج آزمایش نشان داد (DMPP) پیرازول فسفات کاهش معنی داری در سطح 5 درصد نسبت به تیمار سولفات آمونیوم بدون بازدارنده داشت و طی مدت 60 روز میزان کاهش آبشویی نیترات در خاک شنی 57.57 درصد و در خاک با بافت رسی 29.46 درصد بود. پیشنهاد می شود که DMPP به عنوان یک بازدارنده موثر نیتراتسازی به منظور کاهش آبشویی نیترات و در نهایت کاهش خطر آلودگی آبهای زیرزمینی کم عمق مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات, DMPP, بازدارنده نیترات سازی, آبشویی نیترات, کود نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057366,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک},
booktitle = {چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران},
year = {2015},
location = {رفسنجان, ايران},
keywords = {3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات، DMPP، بازدارنده نیترات سازی، آبشویی نیترات، کود نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر آبشویی نیترات در دو بافت خاک
%A لکزیان, امیر
%J چهاردهمین کنگره ملی علوم خاک ایران
%D 2015

[Download]