اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی , 2015-05-22

عنوان : ( چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت های آنزیمی خاک )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مهمترین بحران زیست محیطی قرن جاری، افزایش روزافزون غلظت دی اکسید کربن اتمسفری و به دنبال آن گرمایش زیست کره می باشد. این افزایش به طور عمده ناشی از احتراق سوخت های فسیلی 57 درصد و تغییر مدیریت اراضی 57 درصد می باشد. در این راستا، از اراضی تپه ماهوری خراسان شمالی، چهار ناحیه با مدیریت های متفاوت؛ مرتع قرق، مرتع چرای متوسط، مرتع چرای شدید و اراضی کشاورزی انتخاب و در هر منطقه، از جهت های شمالی و جنوبی شیب و در هر جهت از موقعیت های قله، شیب پشتی و پنجه شیب، نمونه بردارى شد. نتایج بیانگر آن است که میزان کربن آلی خاک و به تبع آن، فعالیت آنزیم بت اگلوکوزیداز در خاک های زیر کشت، نسبت به خاک های مراتع قرق، چرای متوسط و چرای شدید به ترتیب، 75,51,38 درصد، کاهش معنی داری داشته است. همچنین فعالیت این آنزیم در پنجه شیب های شمالی بیشترین و در شیب های پشتی جنوبی کمترین میزان را داشته است. همبستگی قوی 58 R2= بین کربن آلی خاک و فعالیت آنزیمی مشاهده شد

کلمات کلیدی

, کربن آلی خاک, فعالیت آنزیمی, آنزیم بتاگلوکوزیداز, مدیریت اراضی, موقعیت و جهت شیب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057367,
author = {لکزیان, امیر},
title = {چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت های آنزیمی خاک},
booktitle = {اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی},
year = {2015},
location = {اراک, ايران},
keywords = {کربن آلی خاک، فعالیت آنزیمی، آنزیم بتاگلوکوزیداز، مدیریت اراضی، موقعیت و جهت شیب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T چگونگی مدیریت زمین و تاثیر آن بر فعالیت های آنزیمی خاک
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
%D 2015

[Download]