اولین همایش ملی بهداشت محیط ، سلامت و محیط زیست پایدار , 2014-09-11

عنوان : ( تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ضرورت توجه روزافزون به کشاورزی پایدار و حفظ کیفیت اراضی باعث شده است تا معیارهای گوناگونی را برای سنجش وارزیابی کیفیت خاک توسط پژوهشگران به کارگرفته شود ازانجایی که آنزیم های خاک های نقش بسیاراساسی درایفای عملکرد خاک بهعهده دارند و بعنوان کاتالیز کننده بسیاری ازفرایندهای مهم درچرخه عناصرغذایی عمل می کنند لذا سنجش فعالیت آنها بعنوان یکی ازمعیارهای سلامت خاک موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته است بمنظور مطالعه تاثیر کادمیم برفعالیت دوآنزیم اوره آز و فسفاتاز قلیایی ازمایشی درقالب طرح کاملا تصادفی با 3تکرار انجام شد تیمارهای آزمایش شامل چهارغلظت صفرو2/5و5و10 میلی گرم برکیلوگرم کادمیم بود گیاه ذرات درخاکهای آلوده به غلظت هایه مختلف کادمیم به مدت 2ماه کشت شدند ودرپایان ازمایش فعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز اندازه گیری شد نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان داد که کادمیم برفعالیت آنزیم های اوره آز و فسفاتاز قلیایی ازنظر آماری درسطح 5درصد تاثیر معنی داری داشته است و فعالیت آنزیم ها را بطورچشمگیری کاهش داد بیشترین میزان فعالیت آنزیم فسفاتاز مربوط به شاهد آزمایش بامقدار 110/6 میکروگرم پارانیتروفنول برگرم خاک و کمترین مقدار آن مربوط به تیمار Cd10 بامقدار 82/75 میکروگرم پارانیتروفنول برگرم خاک خشک مشاهده شد همچنین بیشترین میزان فعالیت اوره آز مربوط به تیمار شاهد با مقدار 127/2 میکروگرم آمونیوم برگرم خاک خشک و کمترین مقدارفعالیت آ«زیم مربوط به تیمار cd10 بامقدار 68/83 میکروگرم آمونیوم برگرم خاک خشک بود

کلمات کلیدی

, کادمیوم , ذرت , فعالیت آنزیم , اوره آز , فسفاتاز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057369,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت},
booktitle = {اولین همایش ملی بهداشت محیط ، سلامت و محیط زیست پایدار},
year = {2014},
location = {همدان, ايران},
keywords = {کادمیوم ، ذرت ، فعالیت آنزیم ، اوره آز ، فسفاتاز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر کادمیوم بر فعالیت آنزیم اوره آز و فسفاتاز خاک زیر کشت ذرت
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش ملی بهداشت محیط ، سلامت و محیط زیست پایدار
%D 2014

[Download]