اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست , 2014-09-10

عنوان : ( بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اثرات مفیدکرم خاکی وقارچ میکوریزابررشدگیاه شناخته شده است بااینوجود مطالعات اندکی به بررسی برهمکنش کرم خاکی وقارچ میکوریزابررشدگیاه صورت گرفته است فسفرعنصری ضروری برای رشدگیاه است و بخش عمده آن توسط کودهای شیمیایی که مخاطرات زیست محیطی را به همراه دارد تامین میشود ودرخاکهای قلیایی ایران فسفرموجوددرکودپس ازورود به خاک به صورت غیرقابل استفاده برای گیاه درمی آید به منظور افزیاش فراهمی فسفردرخاک ازمایشی گلخانه ای با طرح پایه ی کاملا تصادفی باارایش فاکتوریل باسه تکرار اجرا شد فاکتورهای ازمایش شامل چهارسطح میکوریزا وکرم خاکی شاهد قارچ گلوموس فازیکولاتوم کرم خاکی ایزنیا فتیدا وحضورهمزمان قارچ گلوموس فازیکولاتوم و کرم خاکی ایزینیا فتیدا و دوسطح فسفربدون فسفروتوصیه کودی فسفر بودند نتایج حاصل ازآزمایش نشان داد که درسطح معنی داری p<0.05 همه تیمارهای موجود زنده اختلاف معنی داری باشاهد داشته اند اگرچه که حداکثر مقدارفسفرگیاه درتیمارمیکوریزا بوده است دراثرمتقال دوفاکتورازمایش بیشتری مقدارفسفرجذب شده توسط گیاه درتیمارمیکوریزا درهردوسطح فسفروحضورهمزمان میکوریزا وکرم خاکی درسطح توصیه کودی بوده است

کلمات کلیدی

, میکوریزا , ایزینیا فتیدا , فسفر , ذرت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057370,
author = {لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت},
booktitle = {اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست},
year = {2014},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {میکوریزا ، ایزینیا فتیدا ، فسفر ، ذرت},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر توام و جداگانه کرم خاکی و قارچ میکوریزا بر فراهمی فسفر مورد نیاز ذرت
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
%D 2014

[Download]