اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران , 2014-12-11

عنوان : ( بررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریز )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بوته های مرتعی از طریق کاهش دما و نور و افزایش رطوبت بر اکوسیستم مرتع تاثیر میگذارند. همچنین قارچهای میکوریزا به رشد گیاهان کمک میکنند. در این پژوهش اثر کانوپی گیاهان بر روابط همزیستی قارچ میکوریز و گیاه Bromuse kopetdaghensis در مراتع بهارکیش قوچان بررسی گردید. نمونه برداری از فضای باز و از زیرتاج بوته های Acantholimon sp و Astragalus mesedensis انجام شد. تعداد اسپور در ریزوسفر بروموسهای زیراشکوب نسبت به فضایباز بیشتر بود. اما میزان کلونیزاسیون در فضایباز به زیراشکوب بیشتر بود. به طور کلی در این پژوهش تاجپوشش گیاهان بوتهای سبب کاهش درصد کلونیزاسیون و افزایش تعداد اسپورشد.

کلمات کلیدی

, تاج پوشش, مرتع, همزیستی, Bromuse
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057372,
author = {لکزیان, امیر},
title = {بررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریز},
booktitle = {اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {تاج پوشش، مرتع، همزیستی، Bromuse},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر تاج پوشش گیاهان بوته ای مرتع بر روابط همزیستی گیاه و میکوریز
%A لکزیان, امیر
%J اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
%D 2014

[Download]