اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2014-01-30

عنوان : ( تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی تأثیر مقادیر مختلف کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پنج سطوح کادمیم (10،5،2،0 و 20 میلی گرم کادمیم بر کیلوگرم خاک) و چهار سطح ماده آلی (30،15،0 و 60 مگاگرم کود گاوی بر هکتار) با سه تکرار بود.نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم در خاک عملکرد گیاه بطور معنیداری کاهش یافت. همچنین اثر متقابل کود گاوی در غلظتهای بالای کادمیم نیز سبب کاهش معنیدار ارتفاع، وزن خشک ریشه و شاخساره گردید.

کلمات کلیدی

, لوبیا سبز, کود گاوی, کادمیم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057373,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز},
booktitle = {اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2014},
location = {تهران, ايران},
keywords = {لوبیا سبز، کود گاوی، کادمیم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کود گاوی و کادمیم بر بیومس و ارتفاع گیاه لوبیا سبز
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2014

[Download]