نهمین کنگره علوم باغبانی , 2016-01-25

عنوان : ( تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی )

نویسندگان: سیدحسین نعمتی , مرتضی علیرضائی نغندر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این آزمایش واکنش جوانه زنی بذور ترشک در دماهای 0، 2 ، 5 ،10 ،15 ،20 ، 25،30 ، 35 و 40 درجه سانتیگراد، تحت شرایط آزمایشگاه، در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی اجرا و در هر تیمار حرارتی، 4 تکرار و تعداد 25 بذر در هر تکرار در نظر گرفته شد. بررسی ویژگی های جوانه زنی بذر ترشک وحشی تحت دماهای مختلف نشان داد که دما تأثیر معنی داری بر درصد و سرعت جوانه زنی دارد. بیشترین درصد و سرعت جوانه زنی در دمای 15 درجه سانتیگراد بدست آمد. با کاهش دما به کمتر از 7 درجه، درصد و سرعت جوانه زنی به شدت کاهش یافت. مقایسه مدل های مورد استفاده برای تعیین دماهای کاردینال نشان داد که مدل چند جمله ای درجه دوم (R2 = 0.89) مناسبتر از مدل های دیگر در برآورد درجه حرارت های کاردینال جوانه زنی بذر گیاه ترشک وحشی می باشد بر اساس تخمین سه مدل خطوط متقاطع، چند جمله ای درجه دوم و پنج پارامتری بتا، مقادیر درجه حرارت های پایه حداقل، بهینه و حداکثر برای بذرهای ترشک وحشی به ترتیب در دامنه های (10 - 0.78) (، (22 - 14.71 ) و (34 - 29 ) درجه سانتیگراد بدست آمدند.

کلمات کلیدی

, ترشک, جوانه زنی بهینه, مدل خطوط متقاطع, مدل چند جمله ای درجه دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057376,
author = {نعمتی, سیدحسین and علیرضائی نغندر, مرتضی},
title = {تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی},
booktitle = {نهمین کنگره علوم باغبانی},
year = {2016},
location = {اهواز, ايران},
keywords = {ترشک، جوانه زنی بهینه، مدل خطوط متقاطع، مدل چند جمله ای درجه دوم},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذر گونه دارویی ترشک وحشی (Rumex turcomanicus Czerep) با استفاده از مدل های رگرسیونی
%A نعمتی, سیدحسین
%A علیرضائی نغندر, مرتضی
%J نهمین کنگره علوم باغبانی
%D 2016

[Download]