همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی , 2013-11-21

عنوان : ( تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت آب و کود برای افزایش عملکرد و کاهش آلودگی منابع آب ضروری است، اعمال چنین مدیریتی مستلزم شناخت عوامل موثر بر چرخه نیتروژن درخاک است. استفاده از بازدارنده های نیتراتسازی نظیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات (DMPP) تاثیر مثبتی در کاهش غلظت نیترات خاک از طریق کاهش فعالیت باکتری های نیتراتساز از جمله نیتروزوموناس دارند، در نهایت از هدر رفت نیتروژن از طریق فرآیند آبشویی و نیترات زدایی جلوگیری کرده و با افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنه منجر به مزایایی زیست محیطی و اقتصادی می شود. به منظور بررسی تاثیر بازدارنده نیترات سازی DMPP بر کاهش غلظت نیترات خاک، آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل به مدت 60 روز انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل: 1- شاهد، 2-180 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم، 3-180 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم حاوی 0/8 درصد DMPP، 4-180 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم حاوی 0/4 درصد DMPP بودند. در طی آزمایش رطوبت نمونهها در حد ظرفیت زراعی و دما 25 درجه سانتیگراد نگهداری شد. تغییرات غلظت نیترات خاک درپنج زمان صفر، 15، 30، 45 و 60 روز بعد از شروع آزمایش بررسی شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد کاربرد 0/8 درصد DMPP به همراه کود سولفات آمونیوم منجر به کاهش معنی دار غلظت نیترات خاک بعد از گذشت 15 روز از شروع آزمایش شد. همچنین کاهش معنیدار غلظت نیترات در تیمار سولفات آمونیوم به همراه 0/4 درصد DMPP بعد از گذشت 30 روز مشاهده شد. در ضمن کاهش غلظت نیترات خاک در تیمارهای سولفات آمونیوم حاوی 0/4 و 0/8 درصد DMPP تا 60 روز بعد از شروع آزمایش مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, نیترات, بازدارنده نیتراتسازی, 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات, DMPP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057377,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک},
booktitle = {همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی},
year = {2013},
location = {جزیره قشم, ايران},
keywords = {نیترات، بازدارنده نیتراتسازی، 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات، DMPP},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات بر نیترات خاک
%A لکزیان, امیر
%J همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
%D 2013

[Download]