همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار , 2012-12-23

عنوان : ( تاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدی )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اضافه کردن بیوچار به خاک موجب افزایش حاصلخیزی خاک می شود. بیوچار به دلیل سطح ویژه بالا، زیستگاه مناسبی برای اکثر ریز جانداران درگیر در فرآیند نیترات سازی می باشد وهمچنین باعث افزایش معدنی شدن نیتروژن آلی می شود.به منظور بررسی تاثیر بیوچار بر غلظت یونهای نیترات NO-3 و آمونیوم NH+4 در خاک اسیدی ،آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل در محیط آزمایشگاه با دوره انکوباسیون 45 روزه انجام شد . سطوح فاکتورها شامل ، 0% B0 ، (B2) %2 و 6% وزنی بیوچار B6 بودند. تغییرات میزان غلظت نیترات و آمونیوم در چهار زمان 0 ، 15 ، 30 و 45 روز پس از شروع دوره انکوباسیون اندازه گیری شد.رطوبت نمونه ها در حدود ظرفیت زراعی و دمای 25 درجه سانتیگراد در محیط آزمایشگاه حفظ شد. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که سطوح 2 و 6 درصد وزنی بیوچار باعث افزایش غلظت نیترات و آمونیوم در خاک می شود اما تنها پس از گذشت 45 روز از آغاز دوره انکوباسیون غلظت های آمونیوم و نیترات خاک در تیمار های B2 و B6 نسبت به شاهد در سطح 5% تفاوت معنی داری را نشان دادند.

کلمات کلیدی

, نیترات, آمونیوم, ریزجانداران, نیترات سازی , pH
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057379,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدی},
booktitle = {همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار},
year = {2012},
location = {ملایر, ايران},
keywords = {نیترات، آمونیوم، ریزجانداران، نیترات سازی ، pH},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر بیوچار بر غلظت فرم های معدنی نیتروژن در خاک اسیدی
%A لکزیان, امیر
%J همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار
%D 2012

[Download]