اولین همایش ملی گیاه پالایی , 2012-01-23

عنوان : ( تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مطالعه تأثیر مقادیر مختلف کادمیوم و ماده آلی بر جذب (محتوا کل) کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل انجام شد. سطوح کادمیوم شامل 0 ، 2 ، 5 ، 10 و 20 میلیگرم کادمیوم بر کیلوگرم خاک و چهار سطح ماده آلی (کود گاوی) شامل 0 ، 0/75 ، 1/5 و 3 درصد با سه تکرار بود. این آزمایش در شرایط گلخانهای انجام شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کادمیم در خاک غلظت این عنصر در ریشه و اندام هوایی گیاه لوبیا بطور معنیداری افزایش یافت. بیشترین جذب کادمیم در اندام هوایی و ریشه، در بالاترین سطح کادمیم و تیمار 3 درصد ماده آلی مشاهده شد. در همه تیمارها جذب کادمیم در ریشه لوبیا در مقایسه با اندام هوایی بیشتر بود.

کلمات کلیدی

, کادمیوم, کود گاوی, لوبیا سبز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057381,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز},
booktitle = {اولین همایش ملی گیاه پالایی},
year = {2012},
location = {کرمان, ايران},
keywords = {کادمیوم، کود گاوی، لوبیا سبز},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مادهآلی بر میزان جذب کادمیوم توسط گیاه لوبیا سبز
%A لکزیان, امیر
%J اولین همایش ملی گیاه پالایی
%D 2012

[Download]