دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر , 2012-02-22

عنوان : ( تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران )

نویسندگان: امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه زعفران باارزش‌ترین گیاه زراعی و دارویی در دنیا به ویژه در ایران است اما علیرغم قدمتی کشت این گیاه استراتژیک تحقیقات زیادی در رابطه با عناصر منطقی انجام نشده است لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و نیتروژن بر روی جذب عناصر نیتروژن N) ، فسفر P) در برگ وبنه گیاه دارویی زعفران در سال زراعی 90-1389 در باغ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی باز تکرار به‌صورت گلدانی در محیط باز اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح فسفر ( 0 ، 35 و هفت کیلوگرم در هکتار) در سه سطح نیتروژن ( ، 50 و 100 کیلوگرم در هکتار) و دو زمان برداشت (رویشی و رکود) بود. فاکتورهای مورد اندازه‌ای کلید در آزمایش شامل: میزان غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در بنه و برگ در هر یک از دوره‌های برداشت می‌باشد. نتایج حاصل از این تحقیق در رابطه با تغذیه گیاه زعفران نشان داد که سطوح مختلف نیتروژن و فسفر در میزان جذب عناصر در بنه و برگ از نظر آماری معنی دار بود. گذشت زمان سبب می‌شود میزان جذب و غلظت عناصر در بنه افزایش و در برگ کاهش یابد.

کلمات کلیدی

, برگ , بنه , زعفران, غلظت, فسفر, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057382,
author = {لکزیان, امیر},
title = {تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران},
booktitle = {دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر},
year = {2012},
location = {نور, ايران},
keywords = {برگ ، بنه ، زعفران، غلظت، فسفر، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر مصرف عناصر غذایی فسفر و نیتروژن در جذب عناصر P N در برگ و بنه در گیاه دارویی زعفران
%A لکزیان, امیر
%J دومین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی در حاشیه جنوب دریای خزر
%D 2012

[Download]