اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14

عنوان : ( بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , فرزاد اصغری پور زرکامی , امیرحسن اکبری خلیل اباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ر سال 9831 ، برای نخستین بار واژه "اقتصاد مقاومتی" توسط مقام معظم رهبری عنوان گردید 4 که بر رشد و شکوفایی ایران در سختترین شرایط فشار و تحریم تأکید می نمود. در بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر "تأمین منابع مالی به کمک مشارکت بخش خصوصی"، تأکید گردیده است. این مقاله با بررسی مشکلات مالی مختلف آموزش و پرورش، تلاش میکند راهکاری اقتصادی به منظور ایجاد یک فرصت برای کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش، در سایه مبانی اقتصاد مقاومتی ارائه نماید. مقاله پیش رو با الف( بررسی میدانی عرصههای متعلق به سازمان آموزش و پرورش و ب( تجزیه و تحلیل پروژههای مشارکتی در سطح شهر مشهد نشان میدهد وجود عرصههای خاص در نقاط "برخوردار" شهر متعلق به سازمان آموزش و پرورش، به عنوان عاملی جذاب برای سرمایهگذاران، میتواند یکی از راهکارهای کمک به تأمین منابع مالی مورد نیاز آموزش و پرورش باشد.

کلمات کلیدی

, اقتصاد مقاومتی, آموزش و پرورش, تأمین مالی, روشهای مشارکتی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057384,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and فرزاد اصغری پور زرکامی and امیرحسن اکبری خلیل اباد},
title = {بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی},
booktitle = {اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {اقتصاد مقاومتی، آموزش و پرورش، تأمین مالی، روشهای مشارکتی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی راهکارهای فرصت سازی در اقتصاد آموزش و پرورش در چارچوب مبانی اقتصاد مقاومتی
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A فرزاد اصغری پور زرکامی
%A امیرحسن اکبری خلیل اباد
%J اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
%D 2015

[Download]