اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی , 2015-06-14

عنوان : ( تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش )

نویسندگان: تقی ابراهیمی سالاری , مرجان تشکری , شیخ صالح سیفی سنگاچین ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی تأثیر برونسپاری بخشی از فعالیتهای آموزش و پرورش بر عملکرد کیفی آموزش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی میباشد. اصولا برونسپاری، با هدف کاهش هزینه، افزایش سود، بهبود فرایند و روشها و – همچنین افزایش کیفیت محصول یا خدمت انجام میگیرد. برای نیل به این هدف، نیاز است دو نکتهی بسیار مهم مد نظر قرار گیرد: اول اینکه کدام بخش از فرایند یک سیستم آموزشی قابلیت برون سپاری دارد و نکته ی دوم شناسایی و انعقاد قرارداد با شرکتهای پیمانکار مناسب، میباشد. لذا در این تحقیق با استفاده از مطالعات انجام شده، فرایند برون- سپاری فعالیتهای آموزش، به شش مرحله تقسیم میشود و معایب و مزایای آن مورد بحث قرار می گیرد. نتایج حاصله بیان میدارد که برونسپاری آموزش منجر به افزایش قدرت انتقال علم و دانش به عنوان مهمترین رسالت سازمان آموزش و پرورش شده و به دنبال آن در میزان فراگیری دانش آموزان بهبود حاصل خواهد شد. در آخر، پیشنهاد می شود که فرایند تدریس به معلمانی که تحت نظارت، مدیریت شرکتهای پیمانکار هستند، برونسپاری شود و فرایند آزمون در پایان هر دوره توسط نیروهای داخلی انجام گیرد.

کلمات کلیدی

, برون سپاری, آموزش و پرورش, برون سپاری آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057385,
author = {ابراهیمی سالاری, تقی and تشکری, مرجان and سیفی سنگاچین, شیخ صالح},
title = {تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش},
booktitle = {اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی},
year = {2015},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {برون سپاری، آموزش و پرورش، برون سپاری آموزش},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تحلیل توصیفی آثار برونسپاری تدریس بر کیفیت آموزش
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A تشکری, مرجان
%A سیفی سنگاچین, شیخ صالح
%J اقتصاد آموزش وپرورش با رویکرد اقتصاد مقاومتی
%D 2015

[Download]