اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم , 2011-02-23

عنوان : ( تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان )

نویسندگان: امیر لکزیان , حمید دهقان منشادی , محمد علی بهمنیار , سروش سالک گیلانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات مقادیر و دورههای مختلف کاربرد لجن فاضلاب بر میزان ماده آلی، تنفس میکروبی خاک، تحقیقی با طرح فاکتوریل، در 3 تکرار اجراء گردید. لجن فاضلاب در پنج سطح، 20 و 40 تن لجن فاضلاب، 20 و 40 تن لجن فاضلاب 50+ درصد کود شیمیایی در هکتار و بدون مصرف لجن فاضلاب بود و دورههای کوددهی در سه سطح (دو، سه و چهار سال ) در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که کاربرد لجن فاضلاب در کلیه سطوح، باعث افزایش میزان کربن آلی خاک و تنفسزمیکروبی خاک نسبت به شاهد گردیدP<0/05 اما روند افزایش در بین تیمارها مشابه نبود. در هر دو سطح، تیمار غنی شده با کود شیمیایی، میزان صفات اندازه گیری شده افزایش نشان داد. ضمنا میزان تنفس خاک مقادیر بالای مصرف لجن فاضلاب روند کاهشی را داشته است. بیشترین میزان کربن آلی در تیمار 40 تن لجن فاضلاب + 50 درصد کود شیمیایی با چهار سال مصرف، تنفس میکروبی خاک در تیمار 20 تن لجن فاضلاب + 50 درصد کود شیمیایی با چهار سال مصرف اندازه گیری شد

کلمات کلیدی

, لجن فاضلاب, کربن آلی, تنفس میکروبی خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057386,
author = {لکزیان, امیر and دهقان منشادی, حمید and محمد علی بهمنیار and سروش سالک گیلانی},
title = {تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان},
booktitle = {اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم},
year = {2011},
location = {اصفهان, ايران},
keywords = {لجن فاضلاب، کربن آلی، تنفس میکروبی خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غنی شده با کود شیمیایی بر میزان کربن آلی، تنفس میکروبی خاک تحت کشت گیاه ریحان
%A لکزیان, امیر
%A دهقان منشادی, حمید
%A محمد علی بهمنیار
%A سروش سالک گیلانی
%J اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
%D 2011

[Download]