یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات , 2010-07-24

عنوان : ( میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا )

نویسندگان: فهیمه عرب , پرویز رضوانی مقدم , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی میزان همزیستی دوگونه قارچ میکوریزا با سه گونه گیاه علوفه ای شبدرایرانی شنبلیله و ماشک ازمایشی درقالب طرح فاکتوریل با سه تکرار درسال زراعی 1387-88 درگلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد فاکتور A درسه سطح شامل دوگونه میکوریزا (Glomus intraradices Glomus mosseae)و شاهد و فاکتور B درسه سطح شامل گیاهان علوفه ای شبدر ایرانی شنبلیله و ماشک بودند درهرتیمار وزن ترووزن خشک اندام های هوایی و ریشه گیاهان اندازهگیری شد نتایج نشان داد که تاثیر هردو نوع میکوریزا برروی رشد اندام های هوایی و ریشه مثبت بود بطوریکه افزایش وزن اندام های هوایی و ریشه هرسه نوع گیاه تلقیح شده با میکرویزا درمقایسه با شاهد مشاهده شد همچنین ازنظر میزان تفاوت تاثیر گونه های میکوریزای کاربردی روی اندام هوایی گیاهان مورد مطالعه تفاوت معنی داری مشاهده نشد همچنین مشاهده شد میکوریزای Glomus mosseaeتاثیر بیشتری برافزایش وزن خشک و ترریشه گیاهان ماشک و شنبلیله داشته است درحالیکه میکوریزای Glomus intraradices درافزایش وزن خشک و ترریشه گیاه شبدرموثرتر بوده است.

کلمات کلیدی

, وزن تر, Glomus mosseae , Glomus intraradices/وزن خشک/شبدرایرانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057387,
author = {عرب, فهیمه and رضوانی مقدم, پرویز and لکزیان, امیر},
title = {میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا},
booktitle = {یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات},
year = {2010},
location = {تهران, ايران},
keywords = {وزن تر، Glomus mosseae ; Glomus intraradices/وزن خشک/شبدرایرانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T میزان رشداندام هوایی گیاهان شبدر، شنبلیله و ماشک درپاسخ به تلقیح دونوع قارچ میکوریزا
%A عرب, فهیمه
%A رضوانی مقدم, پرویز
%A لکزیان, امیر
%J یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات
%D 2010

[Download]