روابط خاک و گیاه, دوره (7), شماره (25), سال (2016-6) , صفحات (71-83)

عنوان : ( اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه )

نویسندگان: نفیسه دولتیان شیروان , امیر لکزیان , امیر فتوت , علی تهرانی فر ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

افزایش عملکرد گیاهان گلخانه ایبه علت محدودیت های فراوان در استفاده از منابع آب و خاک اهمیت دارد. به منظور بررسی تاثیر اسید هومیک بر برخی صفاترویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتورها شامل نوع اسید هومیک (اسید هومیک عصاره گیری شده از ورمی کمپوست، اسید هومیک عصاره گیری شده از ورمی کمپوست به همراه10 میلی گرم ایندول استیک اسید و اسید هومیک تجاری)، سه غلظت اسید هومیک (صفر، 15 و 30 میلی گرم در لیتر) و دو روش مصرف (برگ پاشی و محلولغذایی) بود. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد محصول، کلروفیل و مواد جامد محلول از تیمار برگ پاشی با غلظت 15 میلی گرم در لیتر اسید هومیک عصاره گیری شده، بیشترین نشت یونی از تیمار برگ پاشی با غلظت 30 میلی گرم در لیتر اسید هومیک عصاره گیری شده به همراه 10 میلی گرم ایندول استیک اسید و بیشترین وزن خشک ریشه از تیمار غلظت 30 میلی گرم در لیتر اسید هومیک عصاره گیری شده به همراه 10 میلی گرم ایندول استیک اسید و مصرف در محلول غذایی به دست آمد. در مجموع، مصرف 15 میلی گرم در لیتر اسید هومیک عصاره گیری شده از ورمی کمپوست به صورت برگ پاشی در بیشتر صفات مورد مطالعه موفق تر عمل کرد.

کلمات کلیدی

, برگ پاشی, ورمی کمپوست, کشت گلخانه ای, ایندول استیک اسید
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057391,
author = {دولتیان شیروان, نفیسه and لکزیان, امیر and فتوت, امیر and تهرانی فر, علی},
title = {اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه},
journal = {روابط خاک و گیاه},
year = {2016},
volume = {7},
number = {25},
month = {June},
issn = {۲۷۸۳-۵۰۱۴},
pages = {71--83},
numpages = {12},
keywords = {برگ پاشی، ورمی کمپوست، کشت گلخانه ای، ایندول استیک اسید},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر اسید هومیک بر برخی صفات رویشی و فیزیولوژیک توت فرنگی رقم سلوا در شرایط گلخانه
%A دولتیان شیروان, نفیسه
%A لکزیان, امیر
%A فتوت, امیر
%A تهرانی فر, علی
%J روابط خاک و گیاه
%@ ۲۷۸۳-۵۰۱۴
%D 2016

[Download]