علوم اجتماعی, دوره (12), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (107-136)

عنوان : ( توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران )

نویسندگان: مهدی کرمانی , محمد مظلوم خراسانی , حسین بهروان , محسن نوغانی دخت بهمنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار فقیر با توجه به رشد فزایندۀ آمار آن‌ها در سال‏های اخیر تبدیل به چالشی مهم در ایران شده‏ است. در بین تجربه‏های متعددی که در این راستا صورت گرفته است، توجه به کارآفرینی به طور عام و کارآفرینی اجتماعی به طور خاص در حال افزایش است. این پژوهش پیرامون بررسی یکی از این تجارب و با هدف تبیین شرایط لازم برای موفقیت چنین تجاربی انجام شده‏ است. روش انجام پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریۀ زمینه‌ای بوده‏ است. داده‏های مورد نیاز نیز عمدتاً از طریق بحث‏های گروهی متمرکز و مصاحبه‏های انفرادی نیمه‌ساختار‌یافته با نیروهای ذی‌نفع در سازمان شامل مدیران، کارشناسان و کارآفرینان گردآوری شده‏ است. پس از پیمودن مراحل سه‌گانۀ کدگذاری مطابق الگوی پیشنهادی اشتروس و کوربین، پدیدۀ مرکزی تحقیق با عنوان «توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی به مثابه یک رویکرد سازمانی» شناسایی و مدل پارادایمی‏متناظر با آن تدوین شد. پدیدۀ مذکور در زمینه‏ای مشتمل بر ویژگی‏های نظام مدیریتی کشور، به‌ویژه سازوکارهای رایج برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ‏و نیز خصوصیات فضای کسب‌ و کار در کلان‌شهر تهران رخ داده است. نتایج این تحقیق نشان می‏دهد مدیریت تحوّل‌خواه، نیروی انسانی توان‌مند، ساختار سازمانی انعطاف‌پذیر، حاکمیت اخلاق حرفه‌ای و روحیۀ کارآفرینی مهم‌ترین شرایط علّی مؤثر بر پدیدۀ مذکور هستند. همچنین، سه پیامد اصلی رخداد پدیدۀ مورد اشاره توان‌مندسازی مقتصدانه، توان‌مندسازی باثبات و توان‌مندسازی متقابل بوده‏است.

کلمات کلیدی

, توا‌‌ن‌مندسازی, کارآفرینی اجتماعی, زنان سرپرست خانوار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057392,
author = {کرمانی, مهدی and مظلوم خراسانی, محمد and بهروان, حسین and نوغانی دخت بهمنی, محسن},
title = {توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1383},
pages = {107--136},
numpages = {29},
keywords = {توا‌‌ن‌مندسازی، کارآفرینی اجتماعی، زنان سرپرست خانوار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توان‌مندسازی مبتنی بر کارآفرینی اجتماعی: ارائه یک نظریه زمینه‌ای - مطالعه موردی ستاد توان‌مندسازی زنان سرپرست خانوار شهرداری تهران
%A کرمانی, مهدی
%A مظلوم خراسانی, محمد
%A بهروان, حسین
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2016

[Download]