آب و خاک, دوره (30), شماره (1), سال (2016-5) , صفحات (125-134)

عنوان : ( بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم )

نویسندگان: هادی اسدی رحمانی , امیر لکزیان , جلال قادری , پیمان کشاورز , حسن حقیقت نیا , کامران مرزاشاهی , محمود رضا رمضان پور , علی چراتی آرایی , علی محمدی ترکاشوند ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق، کارایی 4 سویه فلاوباکتریوم که در طی آزمایش های گذشته از ریزوسفر گندم در ایران جداسازی و شناسایی شده بودند و بر اساس خصوصیات محرک رشدی غربالگری شده بودند، در افزایش عملکرد گندم در پنج استان کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. سویه های مورداستفاده شامل F9، F11، F40 متعلق به گونهFlavobacterium odoratum و F21 متعلق به گونه F.indoltheticum بودند. باکتری ها تا رسیدن به جمعیت مورد نظر تکثیر شده و سپس به صورت مایع فرموله شده و در آزمایش ها مورد استفاده قرار گرفتند. برای کشت از ارقام اصلاح شده محلی استفاده شد و میزان کودهای شیمیایی بر اساس نتایج تجزیه خاک ها مصرف شد. پس از برداشت گیاهان شاخص های عملکرد دانه، عملکرد کل (دانه +کاه)، وزن هزار دانه، ارتفاع گیاه، تعداد خوشه در هر متر مربع، تعداد دانه در خوشه و طول خوشه اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که سویه های مورد استفاده در اکثر استان ها سبب افزایش رشد و عملکرد گندم شدند.

کلمات کلیدی

, سویه, شاخص های گندم, صفات محرک رشد گیاه, فلاوسین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057393,
author = {هادی اسدی رحمانی and لکزیان, امیر and جلال قادری and پیمان کشاورز and حسن حقیقت نیا and کامران مرزاشاهی and محمود رضا رمضان پور and علی چراتی آرایی and علی محمدی ترکاشوند},
title = {بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-4757},
pages = {125--134},
numpages = {9},
keywords = {سویه، شاخص های گندم، صفات محرک رشد گیاه، فلاوسین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی باکتری های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم
%A هادی اسدی رحمانی
%A لکزیان, امیر
%A جلال قادری
%A پیمان کشاورز
%A حسن حقیقت نیا
%A کامران مرزاشاهی
%A محمود رضا رمضان پور
%A علی چراتی آرایی
%A علی محمدی ترکاشوند
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]