اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , 2016-05-26

عنوان : ( شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن )

نویسندگان: رضا مسعودی نژاد , خلیل فرهنگ دوست , محمود شریعتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قطار و ریل یکی از شیوه های متداول حمل و نقل در جهان می باشد که استفاده گسترده از آن، ضرورت مطالعه در این حوزه را نمایان می سازد. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر جهت حرکت بار بر روی رشد ترک خستگی در ریلهای راه آهن می باشد. . بدین منظور از نمونه ریل موجود در سامانه ریلی ایران یعنی ریل UIC60 با هندسه دقیق پروفیل و روش اجزای محدود استفاده شده است. در این راستا ابتدا یک مدل المان محدود الاستیک-پلاستیک سه بعدی ارائه می شود و با استفاده از این مدل، محل تنش حداکثر ناشی از تماس چرخ و ریل بدست می آید. سپس با استفاده از کد المان مرزی ضمن انجام تحلیل تنش به ازاء موقعیت های مختلف استقرار چرخ، مقادیر مختلف ضریب شدت تنش بدست آمده است. دو مشخصه مربوط به انتشار ترک خستگی تماسی غلتشی یعنی رشد و امتداد توسعه ترک به کمک این ضرایب شدت تنش محاسبه گردیده است. در ادامه رشد ترک تحت بار خستگی و به صورت سه بعدی مدل گردیده است، در این ارتباط رابطه پاریس به عنوان معیار سرعت رشد و راستای تنش مماسی ماکزیمم به عنوان امتداد رشد ترک در نظر گرفته شده است. مقایسه نتایج بدست آمده نشان داد ترک در هر دو جهت رشد می کند اما ترک در جهت حرکت چرخ رشدی سریع تری نسبت به ترک در خلاف جهت حرکت دارد.

کلمات کلیدی

, رشد ترک خستگی, ریل, مدل المان محدود الاستیک-پلاستیک, ضریب شدت تنش, تنش مماسی ماکزیمم.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1057397,
author = {مسعودی نژاد, رضا and فرهنگ دوست, خلیل and شریعتی, محمود},
title = {شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن},
booktitle = {اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رشد ترک خستگی، ریل، مدل المان محدود الاستیک-پلاستیک، ضریب شدت تنش، تنش مماسی ماکزیمم.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T شبیه سازی سه بعدی رشد ترک خستگی در ریل های راه آهن
%A مسعودی نژاد, رضا
%A فرهنگ دوست, خلیل
%A شریعتی, محمود
%J اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک
%D 2016

[Download]