یافته های نوین کشاورزی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-12) , صفحات (17-27)

عنوان : ( شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله )

نویسندگان: مجید دشتی , حسین حیدری شریف آباد , امیر لکزیان , الهه بینش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ه منظور شناسایی و جداسازی باکتری های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری، نمونه های مختلف خاک و گره های ریشه از مناطق مختلف استان خراسان بزرگ به همراه جدایه هایی از موسسه تحقیقات خاک وآب و یک جدایه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفت. تیمارهای شوری با افزودن غلظت های مختلف کلرید سدیم (صفر ،150، 300، 450، 600و 750 میلی مولار) به محیط کشت اختصاصی اعمال گردید و سپس جدایه های موفق در تست گره زایی، در حرارت 28 درجه سانتی گراد به تیمارهای فوق تلقیح شدند. تیرگی رشد باکتری ها در محیط کشت مایع پس از 72 ساعت در طول موج 420 نانومتر با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد کلیه جدایه ها در تیمار شاهد به خوبی رشد نموده و تحت این شرایط شش جدایه دارای تیرگی رشد بیشتر از یک بودند. اختلاف معنی داری در تیرگی رشد 44 جدایه تحت شرایط شوری مشاهده گردید به طوری که در غلظت های بالای600 میلی مولار، رشد باکتری ها به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و تیرگی رشد تنها هشت جدایه در محیط کشت از 1/0 بیشتر شد. این جدایه ها به عنوان متحمل به شوری در نظر گرفته شدند. از بین جدایه های متحمل، جدایه M32 با اختلاف معنی داری در سطح 5% برتری نشان داد. هیچیک از جدایه ها در غلظت 750 میلی مولار کلرید سدیم رشد نکردند.

کلمات کلیدی

, یونجه, سینوریزوبیوم ملیلوتی, تیرگی رشد, تنش شوری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057409,
author = {مجید دشتی and حسین حیدری شریف آباد and لکزیان, امیر and الهه بینش},
title = {شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله},
journal = {یافته های نوین کشاورزی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {1},
month = {December},
issn = {1735-8353},
pages = {17--27},
numpages = {10},
keywords = {یونجه، سینوریزوبیوم ملیلوتی، تیرگی رشد، تنش شوری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی جدایه های سینوریزوبیوم ملیلوتی متحمل به شوری در یونجه های یکساله و چند ساله
%A مجید دشتی
%A حسین حیدری شریف آباد
%A لکزیان, امیر
%A الهه بینش
%J یافته های نوین کشاورزی
%@ 1735-8353
%D 2014

[Download]