بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (7), شماره (2), سال (2015-7) , صفحات (147-155)

عنوان : ( تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور )

نویسندگان: سمیه همایون , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شوری خاک یکی از مشکلات مهم در تولید فرآورده های کشاورزی است و سطح نسبتاً گسترده ای از زمین های کشاورزی در دنیا و ایران با مشکل شوری روبه رو هستند. یکی از اثرات شوری خاک، بروز اختلال در تغذیه گیاهان است و معمولاً مقادیر زیاد کلرید سدیم در محیط ریشه، سبب کاهش جذب، انتقال و تجمع یون هایی مانند پتاسیم و کلسیم در گیاه می شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر تعدادی از جدایه های باکتری ریزوبیوم بر غلظت عناصر K، Ca، Na و نسبت K/Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک هایی با شوری مختلف، در شرایط گلخانه-ای در سال 89-1388 انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل با چهار سطح باکتری (سینوریزوبیوم ملیلوتی، بردی-ریزوبیوم ژاپونیـکوم و ریزوبیوم لگـومینوزاروم و شـاهد) و سه سطـح شوری خـاک (دو، شش و ده دسی زیمنس بر متر) در سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش شوری خاک، وزن خشک ریشه و شاخساره، غلظت عناصر K، Ca و همین طور نسبت K/Na کاهش معنی دار نسبت به شاهد داشت. باکتری سینوریزوبیوم ملیلوتی در شوری دو دسی زیمنس بر متر و باکتری ریزوبیوم لگومینوزاروم در شوری های شش و ده دسی زیمنس بر متر بیشترین وزن خشک شاخساره (به ترتیب 4/19 و 7/13 درصد افزایش نسبت به شاهد)، غلظت های K، Ca و کمترین غلظت Na در گیاه گندم را ایجاد کردند.

کلمات کلیدی

, تعادل یونی, تلقیح باکتریایی, مقاومت به شوری, نسبت K, Na
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057411,
author = {همایون, سمیه and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2015},
volume = {7},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-7713},
pages = {147--155},
numpages = {8},
keywords = {تعادل یونی، تلقیح باکتریایی، مقاومت به شوری، نسبت K،Na},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر باکتری های ریزوبیوم بر غلظت K، Ca و Na گیاه گندم (Triticum aestivum L.) در خاک های شور
%A همایون, سمیه
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A خراسانی, رضا
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2015

[Download]