پژوهش های کاربردی زراعی, دوره (103), شماره (103), سال (2014-7) , صفحات (167-187)

عنوان : ( تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم )

نویسندگان: الهه اسدی , امیر لکزیان , غلامحسین حق نیا , منوچهر مفتون ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیلیسیوم از دیدگاه تغذیه گیاه به­عنوان عنصر ضروری شناخته نشده است لیکن نشانه­های مثبت آن بر رشد بسیاری از گیاهان دیده شده است. به­منظور مطالعه تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر اجزای عملکرد دو رقم گندم پیشتاز و روشن، پژوهشی در شهرستان تربت حیدریه واقع در استان خراسان رضوی در سال 90-89 بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در شرایط گلخانه­ای انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل دو رقم گندم (پیشتاز و روشن) و سه سطح سیلیسیوم (0، 250 و 500 میلی­گرم بر کیلوگرم) از منبع سیلیکات­سدیم و سه سطح نیتروژن (250، 500 و 800 میلی­گرم بر کیلوگرم) از منبع اوره بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که سیلیسیوم سبب افزایش معنی­دار عملکرد دانه و اجزای عملکرد (وزن سنبله، وزن هزار دانه، شاخص برداشت) گردید. با توجه به بررسی­های انجام شده ورس عامل مهمی در کاهش عملکرد (بطور مستقیم و غیرمستقیم با بروز بیماری­های قارچی و مشکلات برداشت) می­باشد. مصرف سیلیسیوم جرم واحد طول ساقه را افزایش داد که این افزایش سبب مقاومت گیاه به ورس خواهد شد. با کاربرد سیلیسیوم، ارتفاع بوته بصورت آرام و کند افزایش یافت که در مقاومت به ورس نیز اهمیت دارد. کاربرد سطوح مختلف کود نیتروژن در خاک کارایی جذب سیلیسیوم را افزایش داد که برگرفته شده از برهمکنش این دو عنصر می­باشد. تیمارهای 500 و 800 میلی­گرم بر کیلوگرم سیلیسیوم و نیتروژن سبب افزایش معنی­دار وزن هزار دانه و شاخص برداشت در هر دو رقم گندم گردید. کاربرد همزمان این دو عنصر تاثیر معنی­داری بر عملکرد دانه دو رقم گندم داشت. بطوریکه در سطح 500 میلی­گرم برکیلوگرم سیلیسیوم بیشترین عملکرد دانه مشاهده شد. ارقام­ گندم پیشتاز و روشن پاسخ­های متفاوتی به کاربرد سیلیسیوم نشان دادند. پاسخ رقم پیشتاز از نظر ویژگی­های رشد و عملکرد از روشن بیشتر بود.

کلمات کلیدی

رقم های پیشتاز و روشن؛ برهمکنش سیلیسیوم و نیتروژن؛ اجزای عملکرد گندم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057412,
author = {الهه اسدی and لکزیان, امیر and حق نیا, غلامحسین and منوچهر مفتون},
title = {تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی},
year = {2014},
volume = {103},
number = {103},
month = {July},
issn = { ۲۳۵۸-۴۰۵۸ },
pages = {167--187},
numpages = {20},
keywords = {رقم های پیشتاز و روشن؛ برهمکنش سیلیسیوم و نیتروژن؛ اجزای عملکرد گندم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مقادیر مختلف سیلیسیوم و نیتروژن بر خصوصیات مورفولوژی، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم
%A الهه اسدی
%A لکزیان, امیر
%A حق نیا, غلامحسین
%A منوچهر مفتون
%J پژوهش های کاربردی زراعی
%@ ۲۳۵۸-۴۰۵۸
%D 2014

[Download]