پژوهش های زعفران , دوره (1), شماره (1), سال (2013-5) , صفحات (1-12)

عنوان : ( اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران )

نویسندگان: نسرین چاجی , رضا خراسانی , علیرضا آستارائی , امیر لکزیان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زعفران (Crocus sativus) یکی از با ارزش ترین گیاهان ادویه ای و دارویی در دنیا و به ویژه در ایران است، اما علی رغم اهمیت این گیاه استراتژیک، تحقیقات زیادی در رابطه با نقش عناصر غذایی در این گیاه انجام نشده است. لذا این تحقیق با هدف بررسی اثر سطوح مختلف فسفر و نیتروژن بر جذب عناصر نیتروژن و فسفر و تولید بنه های دختری زعفران در باغ تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به صورت گلدانی در محیط باز اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی شامل سه سطح فسفر (صفر، 35 و 70 کیلوگرم بر هکتار) و سه سطح نیتروژن (صفر، 50 و 100 کیلوگرم بر هکتار) و دو زمان برداشت بود. پارامتر های مورد اندازه گیری در این آزمایش شامل وزن تر و خشک بنه و برگ، تعداد بنه های دختری تولید شده، میزان غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در بنه و برگ در هر یک از دوره های برداشت بود. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سطح فسفر، وزن بنه های دختری زعفران افزایش و تعداد آنها کاهش یافت، اما با افزایش میزان نیتروژن وزن بنه های دختری کاهش و تعداد آنها افزایش یافت. گذشت زمان نیز باعث افزایش وزن برگ و بنه شد. میزان جذب و غلظت هر یک از عناصر فسفر و نیتروژن در برداشت دوم گیاه زعفران در بنه افزایش و در برگ کاهش یافت.

کلمات کلیدی

, بنه, جذب, زعفران, فسفر, نیتروژن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1057413,
author = {چاجی, نسرین and خراسانی, رضا and آستارائی, علیرضا and لکزیان, امیر},
title = {اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران},
journal = {پژوهش های زعفران },
year = {2013},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2345-3869},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {بنه، جذب، زعفران، فسفر، نیتروژن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فسفر و نیتروژن بر رشد رویشی و تولید بنه های دختری در زعفران
%A چاجی, نسرین
%A خراسانی, رضا
%A آستارائی, علیرضا
%A لکزیان, امیر
%J پژوهش های زعفران
%@ 2345-3869
%D 2013

[Download]